Lenda:
— Só necesita escribir algunha das letras da palabra e a busca preditiva amosaralle resultados
— Para que a busca preditiva funcione o seu navegador deberá ter Javascript activado
— Os bloques en azuis son acordos das Trasnadas, os bloques en grises son os do glosario antigo
Termo preferido Preferente
Termo finalizado Fixada
Nota, comentario, consello, razón Nota, comentario, consello, razón ou xustificación, ámbito

Definición: In the area of graphical user interfaces (GUI), a tabbed document interface (TDI) is one that allows multiple documents to be contained within a single window, using tabs as a navigational widget for switching between sets of documents. It is an interface style most commonly associated with web browsers, web applications, text editors and preference panes.

tab

Definición: Unha lapela ou separador é un implemento gráfico que en aplicativos informáticos permite lembrar outras opcións, á parte da que está en uso. Isto pode referirse á 'lapelas' tanto de páxinas web coma ás dos propios navegadores, ou outro tipo de programas (son moi comúns en follas de cálculo). Na tradución ao galego do OpenOffice en 2006 e de Windows Vista en 2007-2008 (produto elaborado por Imaxin Software e revisado por Termigal) usouse separador, aínda que esta é a denominación para un produto comercial, do que non se deriva necesariamente a súa preferencia xenérica.

lapela s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: The act and result of pressing the "Tab" key.

tab

Definición: Acción e resultado de premer a tecla «tabulador».

tabulación s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Tab key (abbreviation of tabulator key) on a keyboard is used to advance the cursor to the next tab stop.

tab

Definición: Tecla do teclado, situada normalmente enriba da tecla «Maiúsculas», que insire caracteres de «tabulación».

tabulador s.m. termo preferido termo finalizado

Tab abrev. termo preferido termo finalizado

Definición: In computing, a window is a visual area containing some kind of user interface. It usually has a rectangular shape. It displays the output of and may allow input to one or more processes. Windows are primarily associated with graphical displays, where they can be manipulated with a mouse cursor.

window

Definición: Área visual que contén algún tipo de interface de usuario. Normalmente ten unha forma rectangular e pode conter outros elementos como botóns, listas...

xanela s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Structure made up of a series of intersecting vertical and horizontal axes used to structure content. It usually is a two-dimensional structure. The grid serves as an armature on which a designer can organize text and images in a rational, easy to absorb manner.

grid

Definición: Estrutura con eixes que se cruzan que serve como guía para que os deseñadores poidan organizar outros elementos como bloques de texto ou imaxes.

grade s.f. termo preferido termo finalizado

grella s.f. termo finalizado

Definición: To look throughout (a place) for something. To try to find something.

search

Definición: Intentar atopar algo.

buscar v. termo preferido termo finalizado

Definición: Action and result of searching.

search

Definición: Acción e resultado de «buscar».

busca s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To encounter, to discover by searching, examining, or experimenting.

find

Definición: Ver ou descubrir algo ou a alguén que se buscaba, ou sen buscalo.

atopar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To find by searching, examining, or experimenting. To determine or specify the position or limits of. To place at a certain location; station or situate.

locate

buscar v. termo preferido termo finalizado

atopar v. termo preferido termo finalizado

situar v. termo finalizado

Definición: In computing, a command is a directive to a computer program acting as an interpreter of some kind, in order to perform a specific task. Most commonly a command is a directive to some kind of command line interface, such as a shell.

command

Definición: Instrución ou orde que o usuario lle proporciona a un programa, desde a liña de ordes ou desde unha chamada de programación, para que se realice algunha tarefa.

Razón: «comando» non ten en galego o significado de «command», pero en cambio «orde» si que o ten. «instrucción» ou «instrución» aplícase ás linguaxes de programación e non á liña de ordes

orde s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Not valid; not true, correct, acceptable or appropriate.

invalid

Definición: Que non se axusta ás regras, que non ten faltas, erros ou defectos.

incorrecto adx. termo preferido termo finalizado

mal construído loc. termo finalizado

non é válido loc. termo finalizado

non válido loc. termo finalizado

Definición: Acceptable, proper or correct.

valid

Definición: Que se axusta ás regras, que non ten faltas, erros ou defectos.

correcto adx. termo preferido termo finalizado

Definición: Not permitted by rules.

illegal

Definición: Que non se pode aceptar.

inaceptábel adx. termo preferido termo finalizado

Definición: A piece of software which enhances another software application and usually cannot be run independently.

plugin

plug-in

add-on

addon

addin

add-in

extension

complement

module

Definición: En xeral, programas que melloran a outro aplicativo e que non se poden executar de forma independente.

complemento s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A piece of software that modifies the interface and/or behavior of applications.

plugin

plug-in

add-on

addon

addin

add-in

extension

complement

module

Definición: Complemento que engade ou modifica o comportamento do programa.

engadido s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To type (something) into a computer; to input

insert

enter

Definición: Escribir ou introducir algo nun computador

inserir v. termo preferido termo finalizado

introducir v. termo finalizado

escribir v. termo finalizado Nota: Usar só en caso de que sexa máis natural cás outras opcións.

Definición: Join one object or file to an email.

attach

Definición: Incorporar un ficheiro a unha mensaxe de correo electrónico.

anexar v. termo preferido termo finalizado

Definición: A file sent along with an email.

attachment

Definición: Ficheiro que vai anexo a unha mensaxe de correo electrónico

anexo s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A firewall is a device or set of devices designed to permit or deny network transmissions based upon a set of rules and is frequently used to protect networks from unauthorized access while permitting legitimate communications to pass. Many personal computer operating systems include software-based firewalls to protect against threats from the public Internet. Many routers that pass data between networks contain firewall components and, conversely, many firewalls can perform basic routing functions.

firewall

Definición: Unha devasa é un elemento hardware ou software utilizado para protexer un ordenador ou unha rede de ordenadores de accesos remotos non autorizados.

Razón: Este termo xa se discutiu en innumerables ocasións e as únicas traducións propostas de forma repetitiva foron «devasa», «barreira de control» e «cortalumes». «cortalumes» é un castelanismo e queda descartada. «barreira de control» é demasiado longo. «devasa» é a opción recomendada ou admitida por máis glosarios e apoiada e xustificada en máis discusións, polo que a súa recomendación vai na liña dun consenso maioritario non circunscrito ao ámbito do Proxecto Trasno.

devasa s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: A password is a secret word or string of characters that is used for authentication, to prove identity or gain access to a resource. The password should be kept secret from those not allowed access.

password

Definición: Un contrasinal é unha forma de autenticación que utiliza información secreta para controlar o acceso cara a algún recurso. O contrasinal normalmente debe manterse en secreto ante aqueles a quen non se lles permite o acceso.

Razón: «contrasinal» usase e usouse de forma claramente maioritaria nas traducións e ademais permite expresar claramente este concepto, polo que non se consideraron as outras opcións como necesarias nin mellores.

contrasinal s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A passphrase is a sequence of words or other text used to control access to a computer system, program or data. A passphrase is similar to a password in usage, but is generally longer for added security.

passphrase

Definición: Secuencia de palabras, caracteres con espazos polo medio, que algúns sistemas requiren para autorizar o acceso

Razón: Ao non existir ningunha palabra ou expresión coñecida para expresar isto, valoráronse as diferentes traducións empregadas

frase de paso loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A piece of information (e.g. a passphrase) used to encode or decode a message or messages.

key

Definición: En criptografía, unha chave é un anaco de información que controla un algoritmo de cifrado

chave s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: A value that uniquely identifies an entry in an associative array, and can be used for searching and arrange the entries.

key

clave s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: a term used to retrieve documents in an information system such as a catalog or a search engine

key word

keyword

palabra clave loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A keyword is a word or identifier that has a particular meaning to the programming language.

key word

keyword

palabra reservada loc. termo preferido termo finalizado

Definición: To perform an update.

update

Definición: Levar a cabo unha actualización.

actualizar v. termo preferido termo finalizado

Definición: An update is a piece of software designed to fix problems with, or update a computer program or its supporting data. This includes fixing security vulnerabilities and other bugs, and improving the usability or performance.

update

Definición: Unha actualización é unha mellora dun software, xa sexa para eliminar erros ou incorporar novas características. Acto e resultado de actualizar.

actualización s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To replace a product with a newer version of the same product.

upgrade

Definición: Substituír completamente un programa ou produto informático (ou un conxunto destes) por unha versión máis nova.

anovar v. termo preferido termo finalizado

Definición: Replacement of a product with a newer version of the same product.

upgrade

Definición: Substitución completa dun programa ou produto informático (ou un conxunto destes) por unha versión máis nova.

anovación s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Reverting software (or hardware) back to an older version; downgrade is the opposite of upgrade. Often, complex programs may need to be downgraded to remove unused or bugged features, and to increase speed and/or ease of use.

downgrade

Definición: Volver un software ou hardware a un estado anterior. É o contrario a anovar.

reverter v. termo preferido termo finalizado

Definición: The result of reverting software back to an older version.

downgrade

Definición: Acto e resultado de volver un software ou hardware a un estado anterior. É o contrario á anovación.

reversión s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Return a database or source code management system to some previous state.

roll back

Definición: Volver unha base de datos ou sistema de xestión de código fonte a un estado anterior, normalmente debido a que anteriormente non se conseguiron aplicar todos os cambios desexados.

regresar v. termo preferido termo finalizado

Definición: Operation and result of returning a database or source code management system to some previous state. It usually applies when undoing all the changes due to some uncompleted operation.

rollback

Definición: Acto e resultado de volver unha base de datos ou sistema de xestión de código fonte a un estado anterior, normalmente debido a que anteriormente non se conseguiron aplicar todos os cambios desexados.

regresión s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Make a set of tentative changes permanent. This term is usually used in database and source code management software.

commit

Definición: Facer que un conxunto de cambios sexan permanentes. Normalmente aplícaselles a bases de datos e sistemas de xestión de código fonte. É o contrario de regresar.

remitir v. termo preferido termo finalizado

Definición: The operation and result of making a set of tentative changes permanent. This term is usually used in database and source code management software.

commit

Definición: Acto e resultado de facer que un conxunto de cambios sexan permanentes. Normalmente aplícaselles a bases de datos e sistemas de xestión de código fonte. É o contrario de regresión.

remisión s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Transform information using an algorithm to make it unreadable to anyone except those possessing special knowledge, usually referred to as a key.

encrypt

Definición: Transformar información empregando un algoritmo de xeito que non sexa lexíbel para ninguén, agás para aquelas persoas ou computadores que saiban como reverter a transformación.

Razón: É a única opción válida en galego para referirse a este concepto.

cifrar v. termo preferido termo finalizado

Definición: Process of transforming information using an algorithm to make it unreadable to anyone except those possessing special knowledge, usually referred to as a key.

encryption

Definición: Proceso de transformación de información empregando un algoritmo de xeito que non sexa lexíbel para ninguén, agás para aquelas persoas ou computadores que saiban como reverter a transformación.

Razón: É a única opción válida en galego para referirse a este concepto.

cifrado s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: Make the encrypted information readable again.

decrypt

Definición: Facer que a información cifrada sexa lexíbel.

Razón: É a única opción válida en galego para referirse a este concepto.

descifrar v. termo preferido termo finalizado

Definición: The process of making the encrypted information readable again.

decryption

Definición: Proceso mediante o cal se fai que a información cifrada sexa lexíbel.

Razón: É a única opción válida en galego para referirse a este concepto.

descifrado s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: Make an account in order to use some service.

sign up

create account

register

Definición: Facer unha conta para poder empregar un servizo.

crear conta loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A person's identification on an individual computer system.

username

user name

login

login name

Definición: Identificación única para acceder a un sistema informático.

nome de usuario loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A small program module that runs under the control of a larger application.

applet

Definición: Pequeno programa que se executa baixo a supervisión dun aplicativo máis grande.

miniaplicativo s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: Specialized GUI widget intended to run on a computer desktop for computer users to control simple utility functions such as clocks, messaging services, and calendars.

applet

widget

gadget

screenlet

desklet

desktop widget

docklet

Definición: Pequeno programa especializado que se executa nun escritorio e que serve para amosarlle ao usuario información, controlar algunhas funcións específicas ou que actúan como reloxos, servizos de mensaxería, etc...

trebello s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To make prominent; emphasize.

highlight

Definición: Destacar algo. Normalmente aplícaselle ao texto.

realzar v. termo preferido termo finalizado

Definición: The act of making prominent or emphasize.

highlight

Definición: Acto e resultado de salientar algo, normalmente texto. É moi común o emprego do realce para facilitar a interpretación da sintaxe de determinados textos.

realce s.m. termo preferido termo finalizado

Definición:

environment

ambiente s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: to make empty; to remove the contents of

empty

Definición: eliminar o contido de algo.

baleirar v. termo preferido termo finalizado

Definición: Containing no elements (as of a string or array), opposed to being null (having no valid value).

empty

Definición: Que non contén ningún elemento

baleiro adx. masculino termo preferido termo finalizado

baleira adx. feminino termo preferido termo finalizado

Definición: A record of previous events or changes of something, for example a document or wiki entry.

history

Definición: Rexistro de accións, eventos ou cambios de algo, por exemplo un documento.

historial s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A collection of subprograms used to develop software.

library

Definición: Conxunto de subprogramas ou funcións que se empregan para desenvolver software.

biblioteca s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To create a bookmark.

bookmark

Definición: Crear un marcador.

marcar v. termo preferido termo finalizado

Definición: A record of the address of a file or Internet page serving as a shortcut to it.

bookmark

Definición: Rexistro do enderezo dun ficheiro ou recurso na Internet que serve de atallo para acceder a el.

marcador s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A portion of memory set aside to store data, often before it is sent to an external device or as it is received from an external device.

buffer

Definición: Parte da memoria que se reserva para almacenar datos, adoita ser antes de envialos a dispositivos externos ou para recibilos desde eles.

Razón: transliteración empregada, que ademais é a máis empregada

búfer s.m. termo preferido termo finalizado

búferes s.m. plural termo preferido termo finalizado

Definición: To make something into something different.

change

Definición: Facer que algo adquira características diferentes ás que tiña.

cambiar v. termo preferido termo finalizado

Definición: the process of becoming different.

change

Definición: Acción ou efecto de cambiar.

cambio s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To terminate a computer program or a window or file thereof.

close

Definición: Rematar a execución dun programa ou xanela.

pechar v. termo preferido termo finalizado

Definición: Create or modify computer software.

develop

Definición: Deseñar, crear ou modificar software.

desenvolver v. termo preferido termo finalizado

Definición: A person or company who creates or modifies computer software.

developer

software developer

Definición: Persoa que se dedica a desenvolver software.

desenvolvedor s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: The process of creating or modifying computer software.

development

Definición: Proceso de crear ou modificar software.

desenvolvemento s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To give what is needed or desired

provide

Definición: Dar algo que é necesario

fornecer v. termo preferido termo finalizado

Definición: Someone who provides a service, commodity

provider

Definición: Algo ou alguén que fornece un servizo ou produto

fornecedor s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To supply or substitute an equivalent for.

replace

Definición: Facer que outra cousa equivalente pase a ocupar o mesmo lugar ou posición.

substituír v. termo preferido termo finalizado

Definición: The act or result of replace.

replace

replacement

Definición: Acto e resultado de substituír.

substitución s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: A computer program or the set of software that the end user perceives as a single entity as a tool for a well-defined purpose.

application

app

Definición: Programa de computador ou conxunto de software que os usuarios perciben como unha única ferramenta cun fin ben definido.

aplicativo s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: activate a function of an electronical or mechanical device.

enable

Definición: volver activa unha función ou un mecanismo que estaba detido ou desactivado.

activar v. termo preferido termo finalizado

Definición: to deactivate a function of an electronical or mechanical device

disable

Definición: anular unha función ou mecanismo

desactivar v. termo preferido termo finalizado

Definición: In digital typesetting, a set of glyphs in a single style, representing one or more alphabets or writing systems, or the computer code representing it.

font

tipo de letra loc. termo preferido termo finalizado

letra termo finalizado

Definición: a program that acts as an interface between an application and hardware, written specifically for the device it controls.

driver

Definición: Programa que actúa como interface entre un aplicativo e o hardware, e que se creou especificamente para o dispositivo que controla.

controlador s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: Pictual representations of files, programs and folders on a computer.

icon

Definición: Representación gráfica de ficheiros, programas e cartafoles nunha interface de usuario gráfica.

icona s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To start some software.

launch

Definición: Iniciar un programa

iniciar v. termo preferido termo finalizado

Definición: The act of launching.

launch

Definición: O acto e resultado de iniciar un programa

inicio s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: application that holds icons or menus for frequently used programs

launcher

Definición: Aplicativo que ten iconas, menús ou outro tipo de interface, que se emprega para iniciar programas

iniciador s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A distinct object.

item

Definición: Cada un dos compoñentes diferenciados dun todo, por exemplo dunha lista.

elemento s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To insert a piece of media(e.g. text, picture, audio, video, movie container etc.) previously copied or cut from somewhere else.

paste

Definición: Inserir un texto, imaxe, son, vídeo, etc, que se copiou ou cortou anteriormente doutro lugar.

pegar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To do again an undone action.

redo

Definición: Volver facer unha acción que se desfixo anteriormente.

refacer v. termo preferido termo finalizado

Definición: To reverse the effects of an action.

undo

Definición: Inverter os efectos dunha acción realizada previamente.

desfacer v. termo preferido termo finalizado

Definición: A sensation perceived by the ear caused by the vibration of air or some other medium.

audio

sound

son s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To give a new name to.

rename

Definición: Darlle un novo nome a algo.

renomear v. termo preferido termo finalizado

Definición: To spin, turn, or revolve something.

rotate

Definición: Darlle voltas a algo arredor do seu punto de rotación.

rotar v. termo preferido termo finalizado

Definición: Answers to questions and resolution of problems regarding something sold.

support

Definición: Respostas a preguntas e resolución de problemas relacionados cun produto.

asistencia técnica loc. termo preferido termo finalizado

Definición: To inspect; to examine.

check

Definición: en xeral

comprobar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To inspect; to examine.

check

Definición: aplicable a revisar configuración

revisar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To check that words in written text are properly spelled.

check

check spell

spellcheck

Definición: Comprobar que as palabras dun texto están escritas correctamente e cambialas en caso de ser necesario.

Razón: Xustificación: no contexto de corrixir a ortografía empregamos esta tradución para manter a homoxeneidade nas escollas

corrixir v. termo preferido termo finalizado

Definición: To mark a checkbox with a checkmark.

check

Definición: Poñer unha 'marca en...', ou activar unha caixa de comprobación.

marcar v. termo preferido termo finalizado

Definición: A checksum or hash sum is a fixed-size datum computed from an arbitrary block of digital data for the purpose of detecting accidental errors that may have been introduced during its transmission or storage.

checksum

Definición: Dato de tamaño fixo que se calcula a partir dunha serie de datos co propósito de detectar posíbeis erros accidentais introducidos ao transmitir os datos ou ao almacenalos.

suma de comprobación loc. termo preferido termo finalizado

Definición: The act of spellchecking

spellcheck

spell check

Definición: O acto e resultado de comprobar que as palabras dun texto están escritas correctamente e cambialas, caso de ser necesario.

corrección ortográfica loc. termo preferido termo finalizado

Definición: to remove items from a list or place

clean

limpar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To be erased (have markings removed, have information removed or be cleared of information).

erase

borrar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To remove, get rid of, erase.

delete

eliminar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To move something from one place to another, especially to take away.

remove

retirar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To completely remove hardware or software from a computer system.

remove

uninstall

desinstalar v. termo preferido termo finalizado

Definición: Concerning; with regard to; on account of.

about

sobre prep. termo preferido termo finalizado

verbo de loc. termo finalizado

Definición: A color gradient (sometimes called a color ramp or color progression) specifies a range of position-dependent colors, usually used to fill a region. The colors produced by a gradient vary continuously with position, producing smooth color transitions

gradient

gradación s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: In vector calculus, the gradient of a scalar field is a vector field that points in the direction of the greatest rate of increase of the scalar field, and whose magnitude is the greatest rate of change

gradient

gradiente s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To put into an archive.

archive

arquivar v. termo preferido termo finalizado

Definición: File that is composed of one or more files along with metadata. Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Archive files often store directory structures, error detection and correction information, arbitrary comments, and sometimes use built-in encryption. Computer archive files are created by file archiver software, optical disc authoring software, and disk image software. The file extension or file header of the archive file are indicators of the file format used. Features supported by various kinds of archives include file concatenation, data compression, encryption, file spanning, checksums, self-extraction, self-installation, source volume and medium information, directory structure information, package notes and description, and other meta-data.

archive

arquivo s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: An aggregation of data on a storage device, identified by a name.

file

ficheiro s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To place in an archive in a logical place and order

file

arquivar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To store a file (aggregation of data) on a storage medium such as a disc or another computer.

file

enviar v. termo preferido termo finalizado

Definición:

file package

Razón: É a tradución axeitada.

paquete de ficheiros loc. termo preferido termo finalizado

Definición: The process of preparing something to begin.

init

initialization

inicialización s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To assign an initial value to a variable. To format a storage medium prior to use. To prepare any hardware (such as a printer or scanner) for use

init

initialize

inicializar v. termo preferido termo finalizado

Definición: Referring to a computer system or program, to be able to interact with other program, system, device...; also referring to a computer system or program, to accept a particular kind of data or options.

support

ser compatíbel loc. termo preferido termo finalizado

admitir v. termo preferido termo finalizado

permitir v. termo preferido termo finalizado

Definición:

landscape

horizontal adx. termo preferido termo finalizado

Definición:

portrait

vertical adx. termo preferido termo finalizado

Definición:

landscape

paisaxe s.f. termo preferido termo finalizado

Definición:

portrait

retrato s.m. termo preferido termo finalizado

Definición:

landscape

apaisado adx. termo preferido termo finalizado

Definición:

portrait

natural adx. termo preferido termo finalizado

Definición: To make partial changes to.

modify

modificar v. termo preferido termo finalizado

Definición: an alteration or adjustment to something

modification

modificación s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To change a text, or a document.

edit

editar v. termo preferido termo finalizado

Definición: A change to the text of a document.

edit

edition

edición s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Software facility that can be used for short-term data storage and/or data transfer between documents or applications, via copy and paste operations. It is most commonly a part of a GUI environment and is usually implemented as an anonymous, temporary block of memory that can be accessed from most or all programs within the environment via defined programming interfaces.

clipboard

Definición: Característica fornecida polos sistemas operativos ou sistemas de escritorio que permite gardar os elementos copiados nun programa (texto, imaxes, outros obxectos) para poder pegalos noutros

Razón: «portarretallos» é unha tradución inventada ou copiada do catalán, e «área de transferencia» é demasiado longo e non se asocia co concepto. En cambio «portapapeis» existe e ten un significado próximo ao que se desexa expresar

portapapeis s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: One of several small, usually square buttons on a typewriter or computer keyboard, most of which generally correspond to a particular character.

key

Definición: Pequena peza que forma parte dun teclado e que ao premela envíalle un sinal característico ao computador, que normalmente se corresponde cun único carácter.

Razón: É a única opción posíbel.

tecla s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To store data in memory temporarily.

buffer

Definición: Almacenar datos de forma temporal nun búfer.

almacenar en búfer loc. termo preferido termo finalizado

gardar en búfer loc. termo preferido termo finalizado

poñer en búfer loc. termo finalizado

Definición: To exchange text or voice messages in real time through a computer network, as if having a face-to-face conversati

chat

Definición: Intercambiar mensaxes de texto ou voz en tempo real a través dunha rede empregando un computador.

Razón: opción válida que ademais é a máis espallada e aceptada

conversar v. termo preferido termo finalizado

Definición: An exchange of text or voice messages in real time through a computer network, resembling a face-to-face conversation.

chat

Definición: Intercambio de mensaxes de texto ou voz en tempo real a través dunha rede empregando un computador.

Razón: opción válida que ademais é a máis espallada e aceptada

conversa s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: A website where visitors can exchange messages by typing them onscreen which makes them appear to scroll by as a conversation develops with other visitors to the site.

chat room

chatroom

sala de conversas loc. termo preferido termo finalizado

Definición: Circular (never-ending) data storage unit on a side of magnetic or optical disk, divided into sectors.

track

Razón: non hai outra opción

pista s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To monitor or observe something over time, usually referred to files or resources.

track

seguir v. termo preferido termo finalizado

rastrexar v. termo preferido termo finalizado

Definición: A computer program that monitors something.

tracker

rastrexador s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: Server software that coordinates peers in the BitTorrent protocol.

tracker

localizador s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A trail of hyperlinks that lead consecutively to the current page, displayed in the page as a guide and a means of navigating easily to any of the pages in the trail.

breadcrumbs

trace

Definición: Lista de ligazóns que levan á páxina actual. Esta lista pode corresponderse co historial de navegación ou coas ligazóns dos apartados en niveis cada vez máis xerais dentro dos que se inclúe a páxina actual.

Razón: opción máis axeitada

ronsel s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To gain access to a computer system, network or program, usually by providing a previously agreed upon username and password.

log in

log on

sign in

sign on

Definición: Conseguir acceso a un computador ou sistema informático proporcionando previamente un nome de usuario e un contrasinal válidos.

acceder v. termo preferido termo finalizado

identificarse v. termo preferido termo finalizado

Definición: The process of logging in providing a combination of a user's identification and password used to enter a computer, program, network, etc.

login

Definición: Acción de conseguir acceso a un computador ou sistema informático proporcionando previamente un nome de usuario e un contrasinal válidos.

acceso s.m. termo preferido termo finalizado

identificación s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: to exit an account in a computer system so that it doesn't recognize you until you log in again.

log off

log out

sign off

sign out

saír s.f. termo preferido termo finalizado

saír da conta loc. termo finalizado

Definición: The act or process of logging out

logout

logoff

saída s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To close (an application).

quit

exit

leave

saír v. termo preferido termo finalizado

Definición: To tell a computer process to finish.

kill

matar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To finish or end a computer process.

terminate

terminar v. termo preferido termo finalizado

Definición: part of a hardware or software system that is farthest from the user.

backend

back end

back-end

infraestrutura s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: part of a hardware or software system that is closest to the user.

frontend

front end

front-end

interface s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Available over the Internet or connected to the internet.

online

on line

on-line

Nota: Se as traducións propostas non se axustan hai que usar tradución interpretativa.

conectado adx. masculino termo preferido termo finalizado

con conexión loc. termo preferido termo finalizado

Definición: Of a system or user, currently not connected to a network.

offline

off line

off-line

Nota: Se as traducións propostas non se axustan hai que usar tradución interpretativa.

desconectado adx. masculino termo preferido termo finalizado

sen conexión loc. termo preferido termo finalizado

Definición: To fasten, to join to (literally and figuratively). For example a keyboard to a computer.

attach

conectar v. termo preferido termo finalizado

Definición: The process or means by which something is physically attached. For example a keyboard to a computer.

attachment

conexión s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: A toolbar that provides the user with a way of launching applications, and switching between running applications.

dock

doca s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To take apart from; to take off.

detach

desconectar v. termo preferido termo finalizado

Definición: In graphical user interfaces or GUIs, to take apart widget from its original position in the interface. This is usually applied to GUI tabs.

detach

desprender s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To invalidate or annul something, for example an order on a website.

cancel

abort

cancelar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To terminate a process prior to completion.

abort

interromper v. termo preferido termo finalizado

Definición: Any piece of equipment made for a particular purpose, especially a mechanical or electrical one.

device

dispositivo s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: An apparatus for reading and writing data to or from a mass storage device such as a disk, as a floppy drive. A mass storage device in which the mechanism for reading and writing data is integrated with the mechanism for storing data, as a hard drive, a flash drive.

drive

unidade s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: storage media which is designed to be removed from the computer without powering the computer off.

removable device

dispositivo extraíbel loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A path, the general form of a filename or of a directory name, specifies a unique location in a file system. A path points to a file system location by following the directory tree hierarchy expressed in a string of characters in which path components, separated by a delimiting character, represent each directory. The delimiting character is most commonly the slash ("/"), the backslash character ("\"), or colon (":"), though some operating systems may use a different delimiter. Paths are used extensively in computer science to represent the directory/file relationships common in modern operating systems, and are essential in the construction of Uniform Resource Locators (URLs).

path

ruta s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To transfer (computer data, especially as one or more files) from a remote computer (server) to a local computer, usually via a network.

download

descargar v. termo preferido termo finalizado

Definición: A file transfer to the local computer, especially one in progress.

download

descarga s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: to transfer data or files from a peripheral or subordinate system to a larger or more central one; especially from a personal computer to an Internet server.

upload

enviar v. termo preferido termo finalizado

Definición: the transfer of data or files from a peripheral or subordinate system to a larger or more central one; especially from a personal computer to an Internet server.

upload

envío s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: a software framework used to implement the standard structure of an application

framework

marco de desenvolvemento loc. termo preferido termo finalizado

marco de traballo loc. termo preferido termo finalizado

Definición: In computer programming, a software framework is an abstraction in which software providing generic functionality can be selectively changed by user code, thus providing application specific software. It is a collection of software libraries providing a defined application programming interface (API).

framework

Nota: tradución para o caso no que nos refirimos a unha biblioteca ou conxunto delas que fornecen funcións para desenvolver sobre elas outros programas

infraestrutura s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: In computing, the term issue is a unit of work to accomplish an improvement in a system. An issue could be a bug, a requested feature, task, missing documentation, and so forth. The word "issue" is popularly misused in lieu of "problem."

issue

Razón: é a tradución que mellor se adapta. Pode ser informe de fallo, suxestión ou calquera asunto. Incidente ten matiz negativo.

incidencia s.f. termo preferido termo finalizado

asunto pendente loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A computer malfunction that is caused by faulty software, and makes the system either partially or totally inoperable.

crash

quebra s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: To terminate extraordinarily or to cause to terminate extraordinarily.

crash

quebrar v. termo preferido termo finalizado

Definición: A software bug is the common term used to describe a problem, error, flaw, mistake, failure, or fault in a computer program or system that produces an incorrect or unexpected result, or causes it to behave in unintended ways, and thus needs fixing. Most bugs arise from mistakes and errors made by people in either a program's source code or its design, and a few are caused by compilers producing incorrect code. A program that contains a large number of bugs, and/or bugs that seriously interfere with its functionality, is said to be buggy. Reports detailing bugs in a program are commonly known as bug reports, fault reports, problem reports, trouble reports, change requests, and so forth. Bugs trigger errors that can in turn have a wide variety of ripple effects, with varying levels of inconvenience to the user of the program. Some bugs have only a subtle effect on the program's functionality, and may thus lie undetected for a long time. More serious bugs may cause the program to crash or freeze leading to a denial of service. Others qualify as security bugs and might for example enable a malicious user to bypass access controls in order to obtain unauthorized privileges.

bug

Razón: pode haber un bug (porta traseira por despiste na codificación) e realmente o software non falla

fallo s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Termination of the ability of an item to perform its required function, breakdown.

fail

failure

fallo s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To cease to operate correctly.

fail

fallar v. termo preferido termo finalizado

Definición: A defect that causes a reproducible or catastrophic malfunction.

fault

fallo s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A failure to complete a task, usually involving a premature termination.

error

erro s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: software application that is designed to help quality assurance and programmers keep track of reported software bugs in their work. It may be regarded as a type of issue tracking system.

bug tracker

bug tracking system

sistema de seguimento de incidencias loc. termo preferido termo finalizado

seguimento de incidencias loc. termo preferido termo finalizado

Definición: In Computer Security, Digital certificates are verified using a chain of trust. The trust anchor for the digital certificate is the Root Certificate Authority (CA). The Certificate Hierarchy is a structure of certificates that allows individuals to verify the validity of a certificate's issuer. Certificates are issued and signed by certificates that reside higher in the certificate hierarchy, so the validity and trustworthiness of a given certificate is determined by the corresponding validity of the certificate that signed it. The Chain of Trust of a Certificate Chain is an ordered list of certificates, containing an end-user subscriber certificate and intermediate certificates (that represents the Intermediate CA), that enables the receiver to verify that the sender and all intermediates certificates are trustworthy. [edit]

trust path

trust chain

chain of trust

cadea de confianza loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A bug report is a document or record which consists in a detailed explanation of a bug found in a software program. Bug reports are typically created by the users or testers of the program. The bug reports may also be used for requesting enhacements or new features

bug report

Razón: tradución máis común, e que se adoitará usar agás cando sexa algo máis xenérico. Ten que ser “do” e non “de” porque senón debería ser en plural, igual que na outra opción máis xenérica

informe do fallo loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A bug report is a document or record which consists in a detailed explanation of a bug found in a software program. Bug reports are typically created by the users or testers of the program. The bug reports may also be used for requesting enhacements or new features

bug report

Razón: cando sexa claramente algo máis xenérico

informe da incidencia loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A set of keys used to operate a typewriter, computer etc.

keyboard

Definición: En informática, un teclado de computador é un periférico utilizado pola introdución de ordes e datos nun computador, aínda que teclados similares se utilizan tamén en máquinas de escribir. Actualmente o teclado é un elemento indispensábel para un computador e é xunto co rato o periférico de entrada máis importante.

Razón: Xustificación: é a única denominación existente, aparece en todos os dicionarios incluído o DRAG, e é totalmente coñecida e amplamente utilizada por todo o mundo.

teclado s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A mouse is a pointing device that functions by detecting two-dimensional motion relative to its supporting surface. Physically, a mouse consists of an object held under one of the user's hands, with one or more buttons. It sometimes features other elements, such as "wheels", which allow the user to perform various system-dependent operations, or extra buttons or features that can add more control or dimensional input. The mouse's motion typically translates into the motion of a pointer on a display, which allows for fine control of a graphical user interface.

mouse

Definición: Un rato é un dispositivo periférico que se conecta a un computador e permite o desprazamento pola pantalla segundo os movementos que o usuario fai sobre unha superficie, facilitando así o manexo do computador. Aínda que inventado por Douglas Engelbart en 1963 non se fixo popular ata a década dos 80. Hoxe en día a práctica totalidade dos computadores de escritorio dispoñen del.

Os ratos detectan o movemento que con eles realiza o usuario mediante un sistema mecánico consistente nunha bóla que xira libremente e move dous eixos perpendiculares, mediante unha combinación dun díodo emisor cun fotodíodo (no caso dos ópticos), ou mediante un láser. A transmisión da información ata o computador pode ser a través de cable; este conéctase co computador a través dun porto específico, o PS/2 (habitualmente de cor verde), aínda que cada vez máis a través de portos USB). A conexión tamén pode ser sen fíos, ben por infravermellos ou ben por radiofrecuencia. É frecuente que os ratos teñan unha rodiña que tamén permite desprazarse pola pantalla.

O movemento do rato en dúas dimensións sobre unha superficie plana transmítese como modificación de coordenadas na pantalla e a súa representación visual recibe o nome de "punteiro". Os ratos deseñados para os sistemas MAC adoitan ter un botón, os de Windows dous e os de Linux/Unix dous ou tres. Ao botón da esquerda chámaselle tamén "primario" e ao da dereita "secundario", se ben isto pódese alterar para comodidade das persoas zurdas.

Razón: Xustificación: é a única denominación existente, aparece en todos os dicionarios incluído o DRAG, e é totalmente coñecida e amplamente utilizada por todo o mundo.

rato s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: device that optically scans images, printed text, handwriting, or an object, and converts it to a digital image.

scanner

Definición: Un escáner é un dispositivo empregado nun sistema informático para a dixitalización de imaxes mediante un sistema óptico.

escáner s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: To create a digital copy of an image using a scanner.

scan

escanear v. termo preferido termo finalizado

Definición: To create a list.

list

Definición: Crear unha lista.

listar v. termo preferido termo finalizado

Definición: Enumeration or compilation of a set of possible items.

list

Definición: Serie organizada e linear de nomes ou outros datos

lista s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Entered or present on a list.

listed

Definición: Que está presente nunha lista ou enumeración

listado adx. masculino termo preferido termo finalizado

listada adx. feminino termo preferido termo finalizado

Definición: The capability of a computer system or program of being able to interact with other programs, systems, devices... or to accept a particular kind of data or options.

support

compatibilidade s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Adjective applied to computer programs, systems, devices... capable to interact with a computer system or program.

supported

compatíbel adx. termo preferido termo finalizado

compatíbeis adx. plural termo preferido termo finalizado

Definición: A particular set of visible spectral compositions, perceived or named as a class; blee.

color

colour

Definición: Cada unha das impresións percibidas a través da vista en función da luz reflectida ou emitida por unha superficie dun obxecto.

cor s.f. termo preferido termo finalizado

cores s.f. plural termo preferido termo finalizado

Definición: pieces of information

data

datos s.m. plural termo preferido termo finalizado

Definición: A collection of (usually) organized information in a regular structure, usually but not necessarily in a machine-readable format accessible by a computer.

database

data base

Definición: Ficheiro informático que se emprega para preservar datos de xeito organizado e que permite recuperar está información rapidamente.

base de datos loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A point in time

date

Definición: Indicación precisa dun tempo concreto.

data s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: A set of characteristics by which someone or something can be recognized.

description

Definición: Acción e efecto de describir.

descrición s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: A small, flexible, magnetic disk for storage and retrieval of data.

diskette

floppy disk

floppy

Definición: disco flexíbel e extraíbel de almacenamento magnético de datos.

disquete s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A computer hardware device used for reading and writing on removable floppy disks, such as 3.5", 5.25" or 8" diskettes.

floppy drive

floppy disk drive

disqueteira s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: A list from which the user may select an operation to be performed, often done with a mouse or other pointing device under a graphical user interface, but usually also controllable from the keyboard

menu

menú s.m. termo preferido termo finalizado

menús s.m. plural termo preferido termo finalizado

Definición: A device, usually attached to a computer, used to print text or images onto paper.

printer

Definición: Dispositivo periférico que serve para converter información dixital en información impresa. A velocidade de impresión mídese polo número de carácteres por segundo e pola cantidade de páxinas por minuto que pode imprimir a impresora. A calidade de impresión ou resolución da impresora mídese pola cantidade de puntos por polgada que pode imprimir.

A impresora conéctase ao computador por medio dun porto paralelo ou os máis recentes mediante USB.

impresora s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Code of reserved words and symbols used in computer programs, which give instructions to the computer on how to accomplish certain computing tasks.

programming language

Definición: Unha linguaxe de programación é unha linguaxe informática consistente nun conxunto de instrucións nun código concreto que ten como obxectivo facilitar a comunicación entre o programador e o sistema informático, permitindo que os primeiros poidan comunicarse cos segundos que empregan o código máquina (unha combinación de 0 e 1) mediante un sistema semellante á linguaxe humana.

Deste xeito, posibilítase que os humanos poidan expresar dunha forma precisa algoritmos para estes seren executados polos computadores, sen ter que compór manualmente as instrucións de baixo nivel nunha linguaxe de máquina.

Estas linguaxes artificiais non permiten unha liberdade de expresión tan ampla como as naturais. A súa sintaxe e semántica están definidas previamente. Pódese distinguir entre a linguaxe da máquina e a orientada ó problema. A primeira non é transferíbel a outro computador, pero posúe a vantaxe da abreviación considerábel de tempo ó realizar as operacións. Se se emprega unha linguaxe orientada ó problema, pode resolverse en calquera computador compatíbel, directamente ou tras lixeiras adaptacións, e non é preciso un coñecemento detallado do computador; non obstante, ten como inconvenientes o prolongado tempo requirido e a dificultade de enumerar unha serie de problemas non numéricos.

linguaxe de programación loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A line marking the boundary of an object figure.

outline

Definición: Liña que describe o límite exterior dun corpo ou dun obxecto.

contorno s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: An electromechanical transducer that converts an electrical signal into audible sound.

speaker

loudspeaker

Definición: Transdutor que converte a enerxía eléctrica en enerxía acústica. Realiza o proceso contrario ao micrófono, e, de feito, os principais tipos de altofalantes baséanse na forma de funcionamento dos micrófonos.

altofalante s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A programmable electronic device that performs mathematical calculations and logical operations, especially one that can process, store and retrieve large amounts of data very quickly; now especially, a small one for personal or home use employed for manipulating text or graphics, accessing the Internet, or playing games or media.

computer

Definición: máquina que realiza cálculos e controla operacións expresadas en termos lóxicos e numéricos. O computador é un sistema dixital con tecnoloxía microelectrónica, capaz de procesar datos a partir dun grupo de instrucións denominado programa. A estrutura básica dun computador inclúe microprocesador (CPU), memoria e dispositivos de entrada/salida (E/S), xunto ós buses que permiten a comunicación entre eles. En resumo, o computador é unha dualidade entre hardware (parte física) tal como: o monitor, o teclado e o disco duro, e software (parte lóxica), que interactúan entre si para unha determinada función.

A característica principal que os distingue doutros dispositivos similares, coma unha calculadora non programábel, é que pode realizar tarefas moi diversas cargando distintos programas na memoria para que o procesador os execute, realizando así funcións moi diversas.

computador s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: a personal computer (PC) in a form intended for regular use at a single location, as opposed to a mobile laptop or portable computer. Early desktop computers are designed to lay flat on the desk, while modern towers stand upright. Most modern desktop computers have separate screens and keyboards.

Prior to the widespread use of microprocessors, a computer that could fit on a desk was considered remarkably small. Early personal computers, like the IBM PC, were "desktop" machines, with a horizontally-oriented computer case, usually intended to have the display screen placed on top to save space on the desktop. In modern usage the word "desktop" usually refers to tower cases that are in fact more often located on the floor under the desk than on a desk.

Technically speaking desktop and tower computers are two different styles of computer case that use desk space in varying ways. Cases intended for home theater PC systems are usually considered to be desktop cases in both senses, regardless of orientation and placement.

desktop computer

Definición: un computador persoal pensada para colocarse de xeito permanente nun escritorio, aínda que pode trasladarse. Computador de escritorio fai referencia a un tipo concreto de computador, basicamente para distinguirse dos portátiles, os servidores, as PDAs ou os grandes mainframes. Caracterízanse xeralmente por seren máis personalizábeis que os portátiles no que ao hardware se refire. Os computadors de escritorio están dispoñíbeis en modelos dende as altas torres ata modelos de tamaño reducido que poden situarse tras dos monitores LCD. Nese sentido, o termo "escritorio" fai referencia especificamente a unha orientada horizontalmente, normalmente pensada para levar o monitor enriba e así aforrar espazo no escritorio.

computador de escritorio loc. termo preferido termo finalizado

Definición: A laptop computer is a personal computer for mobile use. A laptop utilizes most of the same components as a desktop computer, including a display, a keyboard, a pointing device such as a touchpad (also known as a trackpad) and/or a pointing stick, and speakers into a single unit. A laptop is powered by mains electricity via an AC adapter, and can be used away from an outlet using a rechargeable battery. Laptops are also sometimes called notebook computers, notebooks or netbooks.

Portable computers, originally monochrome CRT-based and developed into the modern laptops, were originally considered to be a small niche market, mostly for specialized field applications such as the military, accountants and sales representatives. As portable computers became smaller, lighter, cheaper, more powerful and as screens became larger and of better quality, laptops became very widely used for all sorts of purposes, by all sorts of people.

laptop

laptop computer

Definición: pequeno computador persoal móbil, que pesa normalmente entre 1 e 3 quilogramos. Os portátiles son capaces de realizar a maior parte das tarefas que realizan os computadores de escritorio, coa vantaxe da mobilidade.

portátil s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: A tablet computer, or a tablet, is a mobile computer, larger than a mobile phone or personal digital assistant, integrated into a flat touch screen and primarily operated by touching the screen rather than using a physical keyboard. It often uses an onscreen virtual keyboard, a passive stylus pen, or a digital pen.

tablet

tablet computer

tableta s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: The outer edge of something.

border

Definición: Parte que limita unha superficie ou en que remata un obxecto.

bordo s.m. termo preferido termo finalizado

Definición: The line or frontier area separating political or geographical regions.

border

Definición: Límite entre dous territorios diferentes, tantos xeográficos como políticos.

fronteira s.f. termo preferido termo finalizado

Definición: Series of parallel magnetic recording disks in a drive unit, used for the recording and retrieval of digital information; used especially in personal computers.

hard disk

harddisk

hard drive

Definición: parte do computador onde se almacena información. É unha memoria non-volátil, xa que a información non se perde cando o computador se desliga (non confundir con memoria RAM).

O disco ríxido é un sistema lacrado que contén un ou máis discos de metal, chamados pratos, que xiran a gran velocidade. Estes son recubertos de material con propiedades magnéticas, onde se gravan os datos en forma de círculos concéntricos, coñecidos como pistas. As pistas estrutúranse arredor do anel central do prato e son accedidas por medio de cabezas de lectura e escritura. O disco consta de varias cabezas de lectura e escritura (unha por cada superficie), que se moven simultaneamente para acceder a distintas zonas dos pratos. A velocidade coa que xiran os pratos é suficiente para que se orixine unha corrente de aire que evita que as cabezas toquen os pratos.

Nel normalmente gravamos datos (información) e a partir del lanzamos e executamos os nosos programas máis usados.

Este sistema é necesario porque o contido da memoria RAM se borra cando o computador é desligado. Desta forma, da próxima vez en que o computador for ligado, podemos executar novamente programas e cargar arquivos que conteñen os datos. O disco ríxido chámase tamén memoria masiva ou memoria secundaria. Nos sistemas operativos máis recentes, o disco ríxido utilízase tamén para expandir a memoria RAM, a través da xestión de memoria virtual.

disco duro loc. termo preferido termo finalizado

Definición: To bootstrap; to start a system, eg. a computer, by invoking its boot process or bootstrap.

boot

start

Definición: Empezar a funcionar un computador, cargando o sistema operativo e executando as accións incluídos no seu proceso de inicio

Nota: cando o proceso de inicio implica proceso de acendido de hardware (premer o botón de acendido do computador)

arrancar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To cause a computer to execute its boot process, effectively resetting the computer and causing the operating system to reload, especially after a system or power failure

reboot

restart

Definición: Facer que un computador acendido se apague e se volva acender, executando polo tanto todas as accións incluídas no proceso de carga e inicio do sistema operativo

Nota: cando o proceso de reinicio implica proceso de acendido de hardware (premer o botón de acendido/reinicio do computador)

rearrancar v. termo preferido termo finalizado

Definición: To start again.

restart

Definición: Iniciar de novo algo, por exemplo un proceso. Isto non é o mesmo que rearrancar un computador.

Nota: Isto non é o mesmo que rearrancar un computador.

reiniciar v. termo preferido termo finalizado

about to

a piques de termo preferido

a punto de

accelerator

atallo s.m. termo preferido

atallo de teclado termo preferido

account

conta s.f. termo preferido

add on

engadir v. termo preferido

agregar v. termo preferido

amecer v. termo preferido

add

Nota: Non son correctos 'añadir' nin 'adicionar'

engadir v. termo preferido

address

Nota: Non se aceptan 'dirección' nin 'direción'

enderezo s.m. termo preferido

alias

alcume s.m. termo preferido

alcuño s.m. termo preferido

sobrenome s.m. termo preferido

alias s.m. termo preferido

align

aliñar v. termo preferido

allocate

Nota: Evitar os barbarismos 'alocar' ou 'alocatar'

asignar v. termo preferido

appearance

Nota: 'Apariencia' é castelanismo

aparencia s.f. termo preferido

arrow

Nota: 'Flecha' é incorrecto

frecha s.f. termo preferido

attribute

Nota: A palabra 'característica' non está recomendada

atributo s.m. termo preferido

authenticate

Nota: 'Autenticar' é a única opción que recolle o VOLG.

autenticar v. termo preferido

autentificar v.

authentication

autenticación s.f. termo preferido

autentificación s.f.

axis

Nota: 'Eixe' é a forma recomendada pola RALG en vez de 'eixo'.

eixe s.m. termo preferido

background

fondo s.m. termo preferido

backup

copia de seguranza s.f. termo preferido

backup s.m.

backup

facer copia de seguranza v. termo preferido

facer unha copia de seguranza v. termo preferido

Ámbito: xeral

ban

excluír v. termo preferido

inhabilitar v. termo preferido

recusar v. termo preferido

vedar v. termo preferido

banner

cartel s.m. termo preferido

cartel publicitario s.m. termo preferido

baseline

liña base dos caracteres s.f. termo preferido

bell

Nota: 'campana' é castelanismo

campá s.f. termo preferido

bind

asociar v. termo preferido

binding

asociación s.f. termo preferido

asignación s.f. termo preferido

atallo s.m. termo preferido

atallo de teclado termo preferido

bitmap

mapa de bits s.m. termo preferido

bitrate

bit rate

taxa de bits s.m. termo preferido

Ámbito: repositorios

blame

responsabilizar v. termo preferido

atribuír a autoría v. termo preferido

culpar v. termo preferido

blink

pestanexar (recomendado) v. termo preferido

palpebrexar v. termo preferido

escintilar v. termo preferido

block

Nota: 'Bloco' é lusismo

bloque s.m. termo preferido

blog

blogue s.m. termo preferido

bitácora s.f. termo preferido

blur

Nota: Non usar 'difuminar'

desenfocar v. termo preferido

esvaecer v. termo preferido

bold

grosa termo preferido adx.

negra termo preferido adx.

bootloader

cargador de arrinque s.m. termo preferido

cargador de inicio s.m. termo preferido

xestor de arrinque s.m. termo preferido

xestor de inicio s.m. termo preferido

bot

Nota: programa informático que se fai pasar por unha persoa

robot s.m. termo preferido

breakpoint

punto de interrupción s.m. termo preferido

punto de parada s.m.

browse

Nota: É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)

buscar v. termo preferido

procurar v. termo preferido

examinar v. termo preferido

navegar v. termo preferido

explorar v. termo preferido

browser

navegador v. termo preferido

explorador v.

buddy icon

imaxe persoal s.f. termo preferido

buddy

colega s.m. termo preferido

amigo s.m. termo preferido

Ámbito: xeral

build-in

Nota: Evítese traducir como 'incrustar' ou análogas

incorporar v. termo preferido

Ámbito: desenvolvemento

build

compilar v. termo preferido

Ámbito: desenvolvemento; xeral

build

construír v. termo preferido

Ámbito: procesamento de información

build

xerar v. termo preferido

Ámbito: xeral

built-in

incorporado s.m. termo preferido

button

botón s.m. termo preferido

byte

byte s.m. termo preferido

octeto s.m.

cache

caché s.f. termo preferido

memoria caché s.f. termo preferido

calendar

Nota: Moitos programas usan 'calendar' para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario. Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como 'axenda', malia que algúns coñecidos programas de Microsoft usen 'calendario'.

axenda s.f. termo preferido

calendario s.m. termo preferido

canvas

lenzo s.m. termo preferido

card

tarxeta s.f. termo preferido

placa s.f.

caret

acento circunflexo s.m. termo preferido

caret

Nota: Por "cursor" normalmente enténdese un punto que é estabelecido mediante o rato e que adoita ter forma de frecha ou de cruz. Porén "caret" é o sinal gráfico dos editores que indica onde se escribe texto, e adoita ter a forma dunha barra vertical con dúas gallas en riba e outras dúas en baixo, horizontais, a cada lado da vertical.

cursor s.m. termo preferido

punto de inserción termo preferido

sinal de inserción termo preferido

cell

Nota: 'Celda' é castelanismo

cela s.f. termo preferido

channel

Nota: Na maioría das situacións, no contexto da informática, pódese usar 'canle'

canle s.f. termo preferido

canal s.m.

charset

xogo de caracteres s.m. termo preferido

Ámbito: gui

childframe

Nota: É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha xanela aparece incluída dentro doutra.

subxanela s.f. termo preferido

subfiestra s.f. termo preferido

choose

Nota: 'Elexir' é castelanismo

escoller v. termo preferido

elixir v. termo preferido

click

Nota: Evítense os barbarismos 'clicar', 'clickar' ou 'cliquear' . Usar 'facer clic' cando sexa necesario (por exemplo, traducir 'double click' por 'facer dobre clic')

premer v. termo preferido

calcar v. termo preferido

facer clic v. termo preferido

clock

Nota: 'Reloxio' non é correcto

reloxo s.m. termo preferido

closed captioning

Nota: O sistema de subtítulos opcionais diferénciase do de subtítulos convencionais en que non forman parte integral da imaxe amosada no televisor, senón que poden amosarse ou non á vontade do espectador. Para velos cómpre un decodificador especial, que vén integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).

subtítulos opcionais s.m. termo preferido

cluster

clúster s.m. termo preferido

bloque s.m.

column

columna s.f. termo preferido

completion

completado s.m. termo preferido

connector

Nota: Non usar 'conector'

conectador s.m. termo preferido

control

Nota: 'controlo' é lusismo. O plural regular é 'controis' desde o cambio da Normativa do 2003

control s.m. termo preferido

convert

Nota: 'Convertir' é castelanismo

converter v. termo preferido

core file

Nota: 'Núcleo' non é correcto neste contexto

ficheiro core s.m. termo preferido

cryptography

cifrado s.m. termo preferido

criptografía s.f. termo preferido

cursor

cursor s.m. termo preferido

customize

Nota: 'Persoalizar' é pseudogaleguismo. Evitar o barbarismo 'customizar'

personalizar v. termo preferido

daemon

Nota: A palabra galega 'demo' equivale habitualmente en inglés a 'demon'. 'Daemon' é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado de 'Disk And Execution MONitor'. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de 'divindade adscrita ó destino dunha persoa' (que en calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así manter o termo como acrónimo.

daemon s.m. termo preferido

debug

depuración s.f. termo preferido

debug s.m.

debug

depurar v. termo preferido

default

por defecto termo preferido adx.

por omisión termo preferido adx.

predeterminado termo preferido adx.

predefinido termo preferido adx.

default

predefinición s.f. termo preferido

deliver

entregar v. termo preferido

enviar v. termo preferido

deselect

deseleccionar v. termo preferido

desktop

escritorio s.m. termo preferido

directory

directorio s.m. termo preferido

display

amosar v. termo preferido

mostrar v. termo preferido

escribir v. termo preferido

visualizar v. termo preferido

display

pantalla s.f. termo preferido

visualización s.f. termo preferido

display s.m. termo preferido

dock

acoplar v. termo preferido

draft

borrador s.m. termo preferido

drag

arrastrar v. termo preferido

draw

Nota: 'Dibuxar' é castelanismo

debuxar v. termo preferido

drop

soltar v. termo preferido

dump

Nota: 'Volcar' é castelanismo

envorcar v. termo preferido

e-mail

Nota: Usar 'mensaxe' cando sexa contábel (ver o comentario de 'mail')

correo-e s.m. termo preferido

correo electrónico s.m. termo preferido

e-mail s.m. termo preferido

edge

beira s.f. termo preferido

límite s.m. termo preferido

bordo s.m. termo preferido

Ámbito: procesamento de imaxe

emboss

Nota: Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie

elevar s.m. termo preferido

Ámbito: procesamento de imaxe

emboss

Nota: Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá un efecto de profundidade ou saliencia a unha superficie

relevo s.m. termo preferido

elevación s.m. termo preferido

expire

caducar v. termo preferido

extended partition

Nota: 'Estendida' ven de 'estender', polo que se grafa con 's'

partición estendida s.f. termo preferido

fallback

de reserva termo preferido adx.

de emerxencia termo preferido adx.

fatal error

erro moi grave s.m. termo preferido

erro fatal s.m.

favicon

Nota: O nome "favicon" procede do inglés "favorites icon" e refírese ás pequenas imaxes no formato *.ico que teñen aproximadamente 16x16 píxeles e que fican gardadas nun sitio web para ser amosadas xunto co URL ou co nome da páxina, no navegador.

icona de páxina s.f. termo preferido

feature

funcionalidade s.f. termo preferido

característica s.f. termo preferido

capacidade s.f. termo preferido

función s.f. termo preferido

fill

Nota: A tradución depende do contexto

encher v. termo preferido

completar v. termo preferido

fill

recheo s.m. termo preferido

flag

flag s.m. termo preferido

bandeira s.f. termo preferido

marca s.f. termo preferido

sinalador s.m. termo preferido

indicador s.m. termo preferido

folder

Nota: o plural é 'cartafoles' (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)

cartafol s.f. termo preferido

pasta s.f.

foreground

primeiro plano s.m. termo preferido

format

Nota: 'Formatear' non é unha tradución correcta

formatar v. termo preferido

dar formato v. termo preferido

format

formato s.m. termo preferido

frame

fotograma s.m. termo preferido

marco s.m. termo preferido

Ámbito: xeral

friendly

simpático termo preferido adx.

acolledor termo preferido adx.

full screen

pantalla completa s.f. termo preferido

gateway

Nota: Non usar 'gateway'

pasarela s.f. termo preferido

Ámbito: xeral

gesture

Nota: Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis có rato. No primeiro caso, é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son habituais en navegadores web, están disponíbeis en Konqueror, Firefox e Opera.

aceno s.m. termo preferido

xesto s.m. termo preferido

glossy paper

Nota: En galego non existe a palabra 'satinado'

papel brillante s.m. termo preferido

glyph

símbolo s.m. termo preferido

glifo s.m. termo preferido

guideline

Nota: Non confundir con 'guidelines'

liña-guía s.f. termo preferido

guidelines

Nota: véxase 'guideline'

liñas mestras s.f. termo preferido

directivas s.f. termo preferido

normativa s.f. termo preferido

orientacións s.f. termo preferido

liñas-guía s.f. termo preferido

handle

manexar v. termo preferido

xestionar v. termo preferido

handler

manexador s.m. termo preferido

xestor s.m. termo preferido

head

cabeceira s.f. termo preferido

cabeza s.f. termo preferido

help

axuda s.f. termo preferido

hide

agochar v. termo preferido

esconder v.

ocultar v.

host

Nota: 'Hóspede' non é correcto

máquina s.f. termo preferido

servidor s.m. termo preferido

however

Nota: 'Nembargantes' non é correcto

sen embargo termo preferido

non obstante termo preferido

en troques termo preferido

aínda así termo preferido

Ámbito: hardware; redes

hub

concentrador s.m. termo preferido

iconify

iconificar v. termo preferido

inbox

caixa de correo s.f. termo preferido

inch

Nota: 'Pulgada' é castelanismo

polgada s.f. termo preferido

incoming

entrante termo preferido adx.

indentation

Nota: Evitar 'sangrado' e o barbarismo 'indentado'

sangría s.f. termo preferido

indent

Nota: Evitar o barbarismo 'indentar'

sangrar v. termo preferido

indexer

indexador s.m. termo preferido

catalogador s.m. termo preferido

rexistrador s.m. termo preferido

inode

Nota: A palabra orixinal 'node' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo 'nodo'

inode s.m. termo preferido

inodo s.m. termo preferido

interface

Nota: 'Interfaz' é castelanismo

interface s.f. termo preferido

invert

Nota: 'Invertir' é castelanismo

inverter v. termo preferido

italic

cursiva termo preferido adx.

journaling filesystem

sistema de ficheiros transaccional s.m. termo preferido

justify

xustificar v. termo preferido

kernel

Nota: Usar 'núcleo' cando non haxa posibilidade de confusión

kernel s.m. termo preferido

núcleo s.m.

kerning

kerning s.m. termo preferido

key binding

Nota: Véxase a tradución do verbo 'to bind'

atallo de teclado s.m. termo preferido

asignación de teclas s.m. termo preferido

keymap

mapa de teclado s.m. termo preferido

keyring

chaveiro s.m. termo preferido

Ámbito: redes; irc

kickban

expulsar e vedar v. termo preferido

desterrar v.

label

etiqueta s.f. termo preferido

label

etiquetar v. termo preferido

marcar v. termo preferido

layer

capa s.f. termo preferido

nivel s.m. termo preferido

layout

disposición s.f. termo preferido

formato s.m. termo preferido

leader line

Nota: unha liña directriz para o texto

liña directriz s.f. termo preferido

line

Nota: 'Línea' é castelanismo

liña s.f. termo preferido

link

ligar v. termo preferido

enlazar v.

link

ligazón s.f. termo preferido

enlace s.m.

load

carga s.f. termo preferido

load

Nota: 'Carregar' é lusismo

cargar v. termo preferido

log file

Nota: Deixar o termo inglés só cando 'rexistro' sexa confuso

ficheiro de rexistro s.m. termo preferido

rexistro s.m. termo preferido

ficheiro de log s.m.

log s.m.

look and feel

aparencia e comportamento s.f. termo preferido

look and feel s.m. termo preferido

mailbox

Nota: 'Buzón' é castelanismo

caixa de correo s.f. termo preferido

mail

Nota: Non usar 'mail' (só aceptábel en e-mail). 'Correo' é un substantivo incontábel, polo que as expresións 'un correo', 'dous correos', etc... non son correctas. Usar 'mensaxe' nesa situación

correo s.m. termo preferido

mensaxe s.f. termo preferido

mail

enviar v. termo preferido

enviar unha mensaxe v. termo preferido

manager

xestor s.m. termo preferido

manage

xestionar v. termo preferido

map

Nota: no caso de relacionar, por exemplo 'relacionar usuarios'; no caso de trazar, por exemplo 'trazar un mapa/plano/unha relación'

relacionar v. termo preferido

trazar v. termo preferido

map

Nota: por exemplo unha relación de usuarios

relación s.f. termo preferido

margin

Nota: 'Marxe' é xénero feminino

marxe s.f. termo preferido

master

Nota: 'Maestro' é castelanismo

mestre s.m. termo preferido

master s.m. termo preferido

maximize

maximizar v. termo preferido

media player

Nota: 'reproductor' pertence á antiga normativa

reprodutor multimedia s.m. termo preferido

media

soporte s.m. termo preferido

soportes s.m. termo preferido

message

Nota: Como todas as formas rematadas en -axe, é de xénero feminino

mensaxe s.f. termo preferido

Ámbito: minaría de datos

miner

Nota: En minaría de datos, o extractor de coñecemento é un programa que vixía ou analiza as actividades dun computador e, daquela, do seu usuario, co propósito de recoller información

analista s.m. termo preferido

extractor s.m. termo preferido

extractor de coñecemento s.m. termo preferido

Ámbito: xeral

miner

mineiro s.m. termo preferido

minimize

minimizar v. termo preferido

mixer

Nota: 'Mezclador', 'mesclador' e 'mexturador' non son correctos

mesturador s.m. termo preferido

Ámbito: xeral; gui

mock up

maqueta s.f. termo preferido

prototipo s.m.

monitor

monitor s.m. termo preferido

monitor

Nota: Evitar a forma 'monitorear'

monitorizar v. termo preferido

mount point

punto de montaxe s.m. termo preferido

mount

montar v. termo preferido

namespace

espazo de nomes s.m. termo preferido

news

novas s.f. termo preferido

nick

alcume s.m. termo preferido

sobrenome s.m. termo preferido

nick s.m. termo preferido

node

Nota: Se se está a falar dunha máquina ou doutro elemento dunha rede, o significado corresponde ao de 'nó', e non ten ningún parecido con 'nodo'. No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese 'nodo' segundo se explica na tradución de 'inode'

s.m. termo preferido

nodo s.m. termo preferido

Ámbito: redes; irc

nuke

caer v. termo preferido

atacar v. termo preferido

offset

Nota: Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión

desprazamento s.m. termo preferido

offset s.m.

ok

aceptar v. termo preferido

ok interx.

operating system

Nota: É válido e entendible traducir a abreviatura 'OS' por 'SO'

sistema operativo s.m. termo preferido

order

Nota: O xénero é sempre feminino

orde s.f. termo preferido

order

solicitar v. termo preferido

pedir v. termo preferido

outgoing

saínte termo preferido adx.

output

amosar v. termo preferido

visualizar v. termo preferido

mostrar v. termo preferido

escribir v. termo preferido

output

saída s.f. termo preferido

Ámbito: imaxe e son

overscan

Nota: Refírese a unha área adicional arredor das catro marxes dunha imaxe de vídeo que en condicións normais non é vista polo espectador, e que se engade por motivos de seguranza. A marxe de seguranza está arredor da área de visión dunha imaxe

marxe de seguridade s.f. termo preferido

sobrescaneo s.m. termo preferido

overscan termo preferido

overwrite

sobrescribir v. termo preferido

package

empaquetar v. termo preferido

package

Nota: 'Pacote' é lusismo

paquete s.m. termo preferido

packet

paquete s.m. termo preferido

panel

panel s.m. termo preferido

cadro s.m.

paragraph

Nota: 'Párrafo' é castelanismo

parágrafo s.m. termo preferido

parse

Nota: Evitar o barbarismo 'parsear'. Non usar 'analisar'

analizar v. termo preferido

procesar v. termo preferido

interpretar v. termo preferido

parser

analizador s.m. termo preferido

analizador sintáctico s.m. termo preferido

procesador s.m. termo preferido

intérprete s.m. termo preferido

partition

particionar v. termo preferido

partition

partición s.f. termo preferido

peer

parceiro s.m. termo preferido

percentage

Nota: Como todas as formas rematadas en -axe, é feminino. 'Percentaxe' non é correcto

porcentaxe s.f. termo preferido

performance

Nota: O verbo é 'render', polo que 'rendimento' é castelanismo/lusismo

rendemento s.m. termo preferido

pixel

Nota: Hai que manter a palabra inglesa nalgunhas situacións, como no ámbito de impresión

punto s.m. termo preferido

píxel s.m.

player

Nota: 'reproductor' pertence á antiga normativa

reprodutor s.m. termo preferido

play

Nota: Recoméndase 'reproducir' por harmonía con 'reprodutor'

reproducir v. termo preferido

tocar v.

plot

gráfica s.f. termo preferido

plot

trazar v. termo preferido

representar v. termo preferido

debuxar v. termo preferido

pointer

punteiro s.m. termo preferido

apuntador s.m.

port

porto s.m. termo preferido

porta s.f.

preferences

preferencias s.f. termo preferido

preview

previsualizar v. termo preferido

preview

vista previa s.f. termo preferido

printer friendly

versión para imprimir termo preferido

formato para imprimir termo preferido

print

Nota: Este verbo úsase moitas veces co senso de 'imprimir na pantalla'

imprimir v. termo preferido

amosar v. termo preferido

mostrar v. termo preferido

visualizar v. termo preferido

escribir v. termo preferido

privacy

intimidade s.f. termo preferido

properties

propiedades s.f. termo preferido

proxy

Nota: Fágase o plural segundo as nosas regras como 'proxys'

proxy s.m. termo preferido

query

consulta s.f. termo preferido

petición s.f. termo preferido

query

consultar v. termo preferido

queue

cola s.f. termo preferido

fila s.f. termo preferido

rate

Nota: 'Tasa' é incorrecto

taxa s.f. termo preferido

recipient

destinatario s.m. termo preferido

record

Nota: 'Grabar' é castelanismo gráfico

gravar v. termo preferido

record

rexistro s.m. termo preferido

refresh

refrescar v. termo preferido

actualizar v. termo preferido

refuse

rexeitar v. termo preferido

regexp

expresión regular s.f. termo preferido

expr.reg s.f. termo preferido

release

Nota: Usar 'edición' cando non conveña usar 'versión'

versión s.f. termo preferido

edición s.f. termo preferido

render

representar v. termo preferido

debuxar v. termo preferido

producir v. termo preferido

replay

repetir v. termo preferido

reproducir v. termo preferido

require

Nota: 'Requerir' e 'requerer' non son correctos

requirir v. termo preferido

reset

restablecer v. termo preferido

reiniciar v. termo preferido

reverse

Nota: 'Invertir' é castelanismo

inverter v. termo preferido

revert

Nota: 'Revertir' é castelanismo. Usar 'recuperar' no contexto de 'recuperar unha versión anterior' p.ex.

recuperar v. termo preferido

reverter v. termo preferido

Ámbito: gui

rocker gesture

Nota: Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis có rato. No primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, Firefox e Opera.

aceno cos botóns termo preferido

router

router s.m. termo preferido

encamiñador s.m. termo preferido

row

ringleira s.f. termo preferido

fileira s.f. termo preferido

fila s.f.

run

Nota: Procurar non traducir como 'correr'

executar v. termo preferido

lanzar v. termo preferido

sample frecuency

frecuencia de mostraxe s.f. termo preferido

sample rate

frecuencia de mostraxe s.f. termo preferido

sample

mostra s.f. termo preferido

sampling

Nota: 'Muestreo' é castelanismo

mostraxe s.f. termo preferido

save

Nota: Evitar 'gravar' por confusión coa tradución de 'record'

gardar v. termo preferido

salvar v.

gravar v.

scan

examinar v. termo preferido

explorar v. termo preferido

screen

Nota: As palabras portuguesas 'ecrã' e 'tela' non son correctas

pantalla s.f. termo preferido

screensaver

salvapantallas s.m. termo preferido

script

Nota: Non traducir como 'guión'

script s.m. termo preferido

script

Nota: Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)

índice s.m. termo preferido

seek

Nota: Depende moito do contexto

ir á posición v. termo preferido

localizar v. termo preferido

segment

Nota: 'sector' só se usa en casos especiais

segmento s.m. termo preferido

sector s.m. termo preferido

selector

selector s.m. termo preferido

select

seleccionar v. termo preferido

escoller v. termo preferido

set

establecer v. termo preferido

poñer v. termo preferido

settings

parámetros s.m. termo preferido

configuración s.f. termo preferido

configuracións s.f. termo preferido

propiedades s.f. termo preferido

preferencias s.f. termo preferido

opcións s.f. termo preferido

Ámbito: gui

shape gesture

Nota: Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis que o rato. No primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.

aceno co rato termo preferido

share

compartir v. termo preferido

share

recurso s.m. termo preferido

compartimento s.m. termo preferido

sharing

compartimento s.m. termo preferido

show

amosar v. termo preferido

mostrar v. termo preferido

Ámbito: privacidade; xeral

shredder

dilacerador s.m. termo preferido

eliminador s.m. termo preferido

picotador s.m. termo preferido

Ámbito: privacidade; documentos; xeral

shred

Nota: Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña. Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal

destruír v. termo preferido

picotar v. termo preferido

dilacerar v. termo preferido

Ámbito: privacidade; documentos

shred

Nota: Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña. Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal

inutilizar v. termo preferido

signal

Nota: É de xénero masculino

sinal s.m. termo preferido

signature

sinatura s.f. termo preferido

skip

omitir v. termo preferido

saltar v. termo preferido

ignorar v. termo preferido

slot

rañura s.f. termo preferido

oco s.m. termo preferido

socket

socket s.m. termo preferido

sort

Nota: 'Ordear' é hipergaleguismo

ordenar v. termo preferido

source

source code

código fonte s.m. termo preferido

fontes s.m. termo preferido

spelling

ortografía s.f. termo preferido

standalone

independente termo preferido adx.

standard

estándar termo preferido adx.

normativo termo preferido adx.

standard

Nota: 'Estandard' e 'standard' son anglicismos

estándar s.m. termo preferido

norma s.f. termo preferido

standardize

estandarizar v. termo preferido

normalizar v. termo preferido

start

Nota: A tradución depende do contexto

iniciar v. termo preferido

executar v. termo preferido

startup

inicio s.m. termo preferido

step

paso s.m. termo preferido

nivel s.m. termo preferido

stop

deter v. termo preferido

parar v. termo preferido

stop

Nota: Úsase 'fase' para referírmonos ás cores que conforman un degradado

parada s.f. termo preferido

fase s.f. termo preferido

strikeout

Nota: Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio

riscado termo preferido adx.

swap

intercambio s.m. termo preferido

espacio de intercambio s.m. termo preferido

swap s.m. termo preferido

swatches palette

paleta de mostras s.f. termo preferido

tag

etiqueta s.f. termo preferido

marca s.f. termo preferido

template

patrón s.m. termo preferido

modelo s.m. termo preferido

time stamp

Nota: "Timestamp" pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da sinatura dixital. Noutras ocasións refírese á "hora Unix", o número de segundos transcorridos desde 19700101T000000Z. Así tamén, é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBD

data e hora s.f. termo preferido

marca de data e hora s.f. termo preferido

marca de tempo s.f. termo preferido

selo de data e hora s.m. termo preferido

time stamp

Nota: "Timestamp" pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da sinatura dixital. Noutras ocasións, refírese á "hora Unix", o número de segundos transcorridos desde 19700101T000000Z. Asi tamén, é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBD

marcar a data e hora v. termo preferido

marcar o tempo v. termo preferido

selar a cada e hora v. termo preferido

timeout

Nota: A tradución depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, 'tempo de expiración'), ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, 'tempo esgotado' para unha orde ou transacción)

tempo de expiración s.m. termo preferido

tempo de espera s.m. termo preferido

tempo de vencemento s.m. termo preferido

tempo esgotado s.m. termo preferido

timeout s.m. termo preferido

tool

ferramenta s.f. termo preferido

utilidade s.f.

tooltip

tooltip s.m. termo preferido

trace

Nota: 'delinear un debuxo' p.ex. ou 'vectorizar unha imaxe' p.ex.

trazar v. termo preferido

calcar v. termo preferido

seguir v. termo preferido

delinear v. termo preferido

vectorizar v. termo preferido

trashcan

colector do lixo s.m. termo preferido

trash

Nota: No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor empréguese a locución 'colector do lixo'

lixo s.m. termo preferido

papeleira s.f.

colector do lixo s.m.

turn on

acender v. termo preferido

prender v. termo preferido

underline

Nota: 'Suliñar' non é correcto

subliñar v. termo preferido

unlink

desligar v. termo preferido

url

Nota: 'URL' significa 'Uniform Resource Locator', e 'URI' 'Universal Resource Identifier'. A tradución dos substantivos é 'localizador' e 'identificador' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usar a sigla

URL s.m. termo preferido

usage

uso s.m. termo preferido

user friendly

fácil de usar termo preferido

de manexo simple termo preferido

utility

utilidade s.f. termo preferido

viewer

visualizador s.m. termo preferido

visor s.m. termo preferido

view

vista s.f. termo preferido

view

visualizar v. termo preferido

ver v. termo preferido

volume

Nota: 'Volumen' é castelanismo

volume s.m. termo preferido

wait

agardar v. termo preferido

esperar v. termo preferido

width

anchura s.f. termo preferido

largura s.f. termo preferido

ancho s.m. termo preferido

wireless

Nota: Non usar nin 'inarámico' nin 'inalámbrico'

sen fíos termo preferido adx.

wizard

asistente s.m. termo preferido

word wrap

Nota: É a división de liña que fai un editor/procesador de textos cando a liña actual acada unha lonxitude dada, sexa a un número fixo de caracteres (static word wrap), habitualmente engadindo un salto de liña, ou unha simple división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra

dividir a liña v. termo preferido

axustar as palabras v. termo preferido

workspace

área de traballo s.f. termo preferido

espazo de traballo s.m.

escritorio s.m.

wrap search

Nota: Modo de pesquisa no cal, ao acadar o final da entidade onde se estexa a pesquisar, a procura continuada desde o comezo da entidade ata o punto onde comeza o proceso

procura cíclica s.f. termo preferido

procura circular s.f. termo preferido

wrap search

Nota: Modo de pesquisa no cal, ao acadar o final da entidade onde se estexa a pesquisar, a procura continuada desde o comezo da entidade ata o punto onde comeza o proceso

procurar ciclicamente v. termo preferido

wrap

partir v. termo preferido

dividir v. termo preferido

envolver v. termo preferido

zoom

ampliación s.f. termo preferido