Inglés Galego Acordo Concepto
tab
 • lapela
Trasnada 10.0 substantivo Unha lapela ou separador é un implemento gráfico que en aplicativos informáticos permite lembrar outras opcións, á parte da que está en uso. Isto pode referirse ás 'lapelas' tanto de páxinas web coma ás dos propios navegadores, ou outro tipo de programas (son moi comúns en follas de cálculo). Na tradución ao galego do OpenOffice en 2006 e de Windows Vista en 2007-2008 (produto elaborado por Imaxin Software e revisado por Termigal) usouse separador, aínda que esta é a denominación para un produto comercial, do que non se deriva necesariamente a súa preferencia xenérica.
tab
 • tabulación
Trasnada 10.0 substantivo Acción e resultado de premer a tecla «tabulador».
tab
 • tabulador
 • Tab
Trasnada 10.0 substantivo Tecla do teclado, situada normalmente enriba da tecla «Maiúsculas», que insire caracteres de «tabulación».
window
 • xanela
Trasnada 10.0 substantivo Área visual que contén algún tipo de interface de usuario. Normalmente ten unha forma rectangular e pode conter outros elementos como botóns, listas...
grid
 • grade
 • grella
Trasnada 10.0 substantivo Estrutura con eixes que se cruzan que serve como guía para que os deseñadores poidan organizar outros elementos como bloques de texto ou imaxes.
search
 • buscar
Trasnada 10.0 verbo Intentar atopar algo.
search
 • busca
Trasnada 10.0 substantivo Acción e resultado de «buscar».
find
 • atopar
Trasnada 10.0 verbo Ver ou descubrir algo ou a alguén que se buscaba, ou sen buscalo.
locate
 • buscar
 • atopar
 • situar
Trasnada 10.0 verbo To find by searching, examining, or experimenting. To determine or specify the position or limits of. To place at a certain location; station or situate.
command
 • orde
 • comando instrución
Trasnada 10.0 substantivo Instrución ou orde que o usuario lle proporciona a un programa, desde a liña de ordes ou desde unha chamada de programación, para que se realice algunha tarefa.
invalid
 • incorrecto
 • mal construído
 • non é válido
 • non válido
Trasnada 10.0 adxectivo Que non se axusta ás regras, que non ten faltas, erros ou defectos.
valid
 • correcto
Trasnada 10.0 adxectivo Que se axusta ás regras, que non ten faltas, erros ou defectos.
illegal
 • inaceptábel
Trasnada 10.0 adxectivo Que non se pode aceptar.
plugin plug-in add-on addon addin add-in extension complement module
 • complemento
Trasnada 10.0 substantivo En xeral, programas que melloran a outro aplicativo e que non se poden executar de forma independente.
plugin plug-in add-on addon addin add-in extension complement module
 • engadido
Trasnada 10.0 substantivo Complemento que engade ou modifica o comportamento do programa.
insert enter
 • inserir
 • introducir
 • escribir
Trasnada 10.0 verbo Escribir ou introducir algo nun computador
attach
 • anexar
Trasnada 10.0 verbo Incorporar un ficheiro a unha mensaxe de correo electrónico.
attachment
 • anexo
Trasnada 10.0 substantivo Ficheiro que vai anexo a unha mensaxe de correo electrónico
firewall
 • devasa
 • cortalumes barreira de control
Trasnada 11.0 substantivo Unha devasa é un elemento hardware ou software utilizado para protexer un ordenador ou unha rede de ordenadores de accesos remotos non autorizados.
password
 • contrasinal
Trasnada 11.0 substantivo Un contrasinal é unha forma de autenticación que utiliza información secreta para controlar o acceso cara a algún recurso. O contrasinal normalmente debe manterse en secreto ante aqueles a quen non se lles permite o acceso.
passphrase
 • frase de paso
Trasnada 11.0 Secuencia de palabras, caracteres con espazos polo medio, que algúns sistemas requiren para autorizar o acceso
key
 • chave
Trasnada 11.0 substantivo En criptografía, unha chave é un anaco de información que controla un algoritmo de cifrado
key
 • clave
Trasnada 11.0 substantivo A value that uniquely identifies an entry in an associative array, and can be used for searching and arrange the entries.
key word keyword
 • palabra clave
Trasnada 11.0 a term used to retrieve documents in an information system such as a catalog or a search engine
key word keyword
 • palabra reservada
Trasnada 11.0 A keyword is a word or identifier that has a particular meaning to the programming language.
update
 • actualizar
Trasnada 11.0 verbo Levar a cabo unha actualización.
update
 • actualización
Trasnada 11.0 substantivo Unha actualización é unha mellora dun software, xa sexa para eliminar erros ou incorporar novas características. Acto e resultado de actualizar.
upgrade
 • anovar
Trasnada 11.0 verbo Substituír completamente un programa ou produto informático (ou un conxunto destes) por unha versión máis nova.
upgrade
 • anovación
Trasnada 11.0 substantivo Substitución completa dun programa ou produto informático (ou un conxunto destes) por unha versión máis nova.
downgrade
 • reverter
Trasnada 11.0 verbo Volver un software ou hardware a un estado anterior. É o contrario a anovar.
downgrade
 • reversión
Trasnada 11.0 substantivo Acto e resultado de volver un software ou hardware a un estado anterior. É o contrario á anovación.
roll back
 • regresar
Trasnada 11.0 verbo Volver unha base de datos ou sistema de xestión de código fonte a un estado anterior, normalmente debido a que anteriormente non se conseguiron aplicar todos os cambios desexados.
rollback
 • regresión
Trasnada 11.0 substantivo Acto e resultado de volver unha base de datos ou sistema de xestión de código fonte a un estado anterior, normalmente debido a que anteriormente non se conseguiron aplicar todos os cambios desexados.
commit
 • remitir
Trasnada 11.0 verbo Facer que un conxunto de cambios sexan permanentes. Normalmente aplícaselles a bases de datos e sistemas de xestión de código fonte. É o contrario de regresar.
commit
 • remisión
Trasnada 11.0 substantivo Acto e resultado de facer que un conxunto de cambios sexan permanentes. Normalmente aplícaselles a bases de datos e sistemas de xestión de código fonte. É o contrario de regresión.
encrypt
 • cifrar
Trasnada 11.0 verbo Transformar información empregando un algoritmo de xeito que non sexa lexíbel para ninguén, agás para aquelas persoas ou computadores que saiban como reverter a transformación.
encryption
 • cifrado
Trasnada 11.0 substantivo Proceso de transformación de información empregando un algoritmo de xeito que non sexa lexíbel para ninguén, agás para aquelas persoas ou computadores que saiban como reverter a transformación.
decrypt
 • descifrar
Trasnada 11.0 verbo Facer que a información cifrada sexa lexíbel.
decryption
 • descifrado
Trasnada 11.0 substantivo Proceso mediante o cal se fai que a información cifrada sexa lexíbel.
sign up create account register
 • crear conta
Trasnada 11.0 Facer unha conta para poder empregar un servizo.
username user name login login name
 • nome de usuario
Trasnada 11.0 Identificación única para acceder a un sistema informático.
applet
 • miniaplicativo
Trasnada 11.0 substantivo Pequeno programa que se executa baixo a supervisión dun aplicativo máis grande.
applet widget gadget screenlet desklet desktop widget docklet
 • trebello
Trasnada 11.0 substantivo Pequeno programa especializado que se executa nun escritorio e que serve para amosarlle ao usuario información, controlar algunhas funcións específicas ou que actúan como reloxos, servizos de mensaxería, etc...
highlight
 • realzar
Trasnada 11.0 verbo Destacar algo. Normalmente aplícaselle ao texto.
highlight
 • realce
Trasnada 11.0 substantivo Acto e resultado de salientar algo, normalmente texto. É moi común o emprego do realce para facilitar a interpretación da sintaxe de determinados textos.
empty
 • baleirar
Trasnada 11.0 verbo eliminar o contido de algo.
empty
 • baleiro
 • baleira
Trasnada 11.0 adxectivo Que non contén ningún elemento
history
 • historial
Trasnada 11.0 substantivo Rexistro de accións, eventos ou cambios de algo, por exemplo un documento.
library
 • biblioteca
Trasnada 11.0 substantivo Conxunto de subprogramas ou funcións que se empregan para desenvolver software.
bookmark
 • marcar
Trasnada 11.0 verbo Crear un marcador.
bookmark
 • marcador
Trasnada 11.0 substantivo Rexistro do enderezo dun ficheiro ou recurso na Internet que serve de atallo para acceder a el.
buffer
 • búfer
Trasnada 11.0 substantivo Parte da memoria que se reserva para almacenar datos, adoita ser antes de envialos a dispositivos externos ou para recibilos desde eles.
change
 • cambiar
 • alterar modificar mudar trocar
Trasnada 11.0 verbo Facer que algo adquira características diferentes ás que tiña.
change
 • cambio
 • alteración modificación mudanza troque
Trasnada 11.0 substantivo Acción ou efecto de cambiar.
close
 • pechar
Trasnada 11.0 verbo Rematar a execución dun programa ou xanela.
develop
 • desenvolver
Trasnada 11.0 verbo Deseñar, crear ou modificar software.
developer
 • desenvolvedor
Trasnada 11.0 substantivo Persoa que se dedica a desenvolver software.
development
 • desenvolvemento
Trasnada 11.0 substantivo Proceso de crear ou modificar software.
provide
 • fornecer
Trasnada 11.0 verbo Dar algo que é necesario
provider
 • fornecedor
Trasnada 11.0 substantivo Algo ou alguén que fornece un servizo ou produto
replace
 • substituír
Trasnada 11.0 verbo Facer que outra cousa equivalente pase a ocupar o mesmo lugar ou posición.
replace replacement
 • substitución
Trasnada 11.0 substantivo Acto e resultado de substituír.
application app
 • aplicativo
Trasnada 11.0 substantivo Programa de computador ou conxunto de software que os usuarios perciben como unha única ferramenta cun fin ben definido.
enable
 • activar
Trasnada 11.0 verbo volver activa unha función ou un mecanismo que estaba detido ou desactivado.
disable
 • desactivar
Trasnada 11.0 verbo anular unha función ou mecanismo
font
 • tipo de letra
 • letra
 • tipografía
Trasnada 11.0 substantivo In digital typesetting, a set of glyphs in a single style, representing one or more alphabets or writing systems, or the computer code representing it.
driver
 • controlador
Trasnada 11.0 substantivo Programa que actúa como interface entre un aplicativo e o hardware, e que se creou especificamente para o dispositivo que controla.
icon
 • icona
Trasnada 11.0 substantivo Representación gráfica de ficheiros, programas e cartafoles nunha interface de usuario gráfica.
launch start init initialize
 • iniciar
Trasnada 11.0 verbo Iniciar un programa
launch
 • inicio
Trasnada 11.0 substantivo O acto e resultado de iniciar un programa
launcher
 • iniciador
Trasnada 11.0 substantivo Aplicativo que ten iconas, menús ou outro tipo de interface, que se emprega para iniciar programas
item
 • elemento
Trasnada 11.0 substantivo Cada un dos compoñentes diferenciados dun todo, por exemplo dunha lista.
paste
 • pegar
Trasnada 11.0 verbo Inserir un texto, imaxe, son, vídeo, etc, que se copiou ou cortou anteriormente doutro lugar.
redo
 • refacer
Trasnada 11.0 verbo Volver facer unha acción que se desfixo anteriormente.
undo
 • desfacer
Trasnada 11.0 verbo Inverter os efectos dunha acción realizada previamente.
audio sound
 • son
Trasnada 11.0 substantivo A sensation perceived by the ear caused by the vibration of air or some other medium.
rename
 • renomear
Trasnada 11.0 verbo Darlle un novo nome a algo.
rotate
 • rotar
Trasnada 11.0 verbo Darlle voltas a algo arredor do seu punto de rotación.
support
 • asistencia técnica
Trasnada 11.0 Respostas a preguntas e resolución de problemas relacionados cun produto.
check
 • comprobar
 • verificar
Trasnada 11.0 verbo en xeral
check
 • revisar
Trasnada 11.0 verbo aplicable a revisar configuración
check check spelling spellcheck
 • corrixir
Trasnada 11.0 verbo Ortografía Comprobar que as palabras dun texto están escritas correctamente e cambialas en caso de ser necesario.
check
 • marcar
Trasnada 11.0 verbo Poñer unha 'marca en...', ou activar unha caixa de comprobación.
checksum
 • suma de comprobación
Trasnada 11.0 Dato de tamaño fixo que se calcula a partir dunha serie de datos co propósito de detectar posíbeis erros accidentais introducidos ao transmitir os datos ou ao almacenalos.
spellcheck spell check
 • corrección ortográfica
Trasnada 11.0 O acto e resultado de comprobar que as palabras dun texto están escritas correctamente e cambialas, caso de ser necesario.
clean
 • limpar
Trasnada 11.0 verbo to remove items from a list or place
erase
 • borrar
Trasnada 11.0 verbo To be erased (have markings removed, have information removed or be cleared of information).
delete
 • eliminar
Trasnada 11.0 verbo To remove, get rid of, erase.
remove
 • retirar
Trasnada 11.0 verbo To move something from one place to another, especially to take away.
remove uninstall
 • desinstalar
Trasnada 11.0 verbo To completely remove hardware or software from a computer system.
about
 • sobre
 • verbo de acerca de
Trasnada 11.0 preposición Concerning; with regard to; on account of.
gradient
 • gradación
 • gradiente
Trasnada 11.0 substantivo A color gradient (sometimes called a color ramp or color progression) specifies a range of position-dependent colors, usually used to fill a region. The colors produced by a gradient vary continuously with position, producing smooth color transitions
gradient
 • gradiente
Trasnada 11.0 substantivo Matemáticas In vector calculus, the gradient of a scalar field is a vector field that points in the direction of the greatest rate of increase of the scalar field, and whose magnitude is the greatest rate of change
archive
 • arquivar
Trasnada 11.0 verbo To put into an archive.
archive
 • arquivo
Trasnada 11.0 substantivo File that is composed of one or more files along with metadata. Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Archive files often store directory structures, error detection and correction information, arbitrary comments, and sometimes use built-in encryption. Computer archive files are created by file archiver software, optical disc authoring software, and disk image software. The file extension or file header of the archive file are indicators of the file format used. Features supported by various kinds of archives include file concatenation, data compression, encryption, file spanning, checksums, self-extraction, self-installation, source volume and medium information, directory structure information, package notes and description, and other meta-data.
file
 • ficheiro
Trasnada 11.0 substantivo An aggregation of data on a storage device, identified by a name.
file
 • arquivar
Trasnada 11.0 verbo To place in an archive in a logical place and order
file
 • enviar
Trasnada 11.0 verbo To store a file (aggregation of data) on a storage medium such as a disc or another computer.
support
 • ser compatíbel
 • admitir
 • permitir
Trasnada 11.0 verbo Referring to a computer system or program, to be able to interact with other program, system, device...; also referring to a computer system or program, to accept a particular kind of data or options.
landscape
 • horizontal
Trasnada 11.0 adxectivo
portrait
 • vertical
Trasnada 11.0 adxectivo
landscape
 • paisaxe
Trasnada 11.0 substantivo
portrait
 • retrato
Trasnada 11.0 substantivo
landscape
 • apaisado
Trasnada 11.0 adxectivo
portrait
 • natural
Trasnada 11.0 adxectivo
modify
 • modificar
 • editar
Trasnada 11.0 verbo To make partial changes to.
modification
 • modificación
 • edición
Trasnada 11.0 substantivo an alteration or adjustment to something
edit
 • editar
Trasnada 11.0 verbo To change a text, or a document.
edit edition
 • edición
Trasnada 11.0 substantivo A change to the text of a document.
clipboard
 • portapapeis
 • portarretallos área de transferencia
Trasnada 11.0 substantivo Característica fornecida polos sistemas operativos ou sistemas de escritorio que permite gardar os elementos copiados nun programa (texto, imaxes, outros obxectos) para poder pegalos noutros
key
 • tecla
Trasnada 11.1 substantivo Pequena peza que forma parte dun teclado e que ao premela envíalle un sinal característico ao computador, que normalmente se corresponde cun único carácter.
buffer
 • almacenar en búfer
 • gardar en búfer
 • poñer en búfer
Trasnada 11.1 Almacenar datos de forma temporal nun búfer.
chat
 • conversar
Trasnada 11.1 verbo Intercambiar mensaxes de texto ou voz en tempo real a través dunha rede empregando un computador.
chat
 • conversa
Trasnada 11.1 substantivo Intercambio de mensaxes de texto ou voz en tempo real a través dunha rede empregando un computador.
chat room chatroom
 • sala de conversas
Trasnada 11.1 A website where visitors can exchange messages by typing them onscreen which makes them appear to scroll by as a conversation develops with other visitors to the site.
track
 • pista
Trasnada 11.1 substantivo Circular (never-ending) data storage unit on a side of magnetic or optical disk, divided into sectors.
track
 • seguir
 • rastrexar
Trasnada 11.1 verbo To monitor or observe something over time, usually referred to files or resources.
tracker
 • rastrexador
Trasnada 11.1 substantivo A computer program that monitors something.
tracker
 • localizador
Trasnada 11.1 substantivo Server software that coordinates peers in the BitTorrent protocol.
breadcrumbs trace
 • ronsel
Trasnada 11.1 substantivo Lista de ligazóns que levan á páxina actual. Esta lista pode corresponderse co historial de navegación ou coas ligazóns dos apartados en niveis cada vez máis xerais dentro dos que se inclúe a páxina actual.
log in log on sign in sign on
 • acceder
 • identificarse
 • autenticarse acreditarse iniciar sesión
Trasnada 11.1 verbo Conseguir acceso a un computador ou sistema informático proporcionando previamente un nome de usuario e un contrasinal válidos.
login
 • acceso
 • identificación
 • autenticación acreditación inicio de sesión
Trasnada 11.1 substantivo Acción de conseguir acceso a un computador ou sistema informático proporcionando previamente un nome de usuario e un contrasinal válidos.
log off log out sign off sign out
 • saír
 • saír da conta
Trasnada 11.1 substantivo to exit an account in a computer system so that it doesn't recognize you until you log in again.
logout logoff
 • saída
Trasnada 11.1 substantivo The act or process of logging out
quit exit leave
 • saír
Trasnada 11.1 verbo To close (an application).
kill
 • matar
Trasnada 11.1 verbo To tell a computer process to finish.
terminate
 • terminar
Trasnada 11.1 verbo To finish or end a computer process.
backend back end back-end
 • infraestrutura
 • mecanismo motor
Trasnada 11.1 substantivo part of a hardware or software system that is farthest from the user.
frontend front end front-end
 • interface
Trasnada 11.1 substantivo part of a hardware or software system that is closest to the user.
online on line on-line
 • conectado
 • con conexión
 • en liña
Trasnada 11.1 adxectivo Available over the Internet or connected to the internet.
offline off line off-line
 • desconectado
 • sen conexión
 • fóra de liña
Trasnada 11.1 adxectivo Of a system or user, currently not connected to a network.
attach
 • conectar
Trasnada 11.1 verbo To fasten, to join to (literally and figuratively). For example a keyboard to a computer.
attachment
 • conexión
Trasnada 11.1 substantivo The process or means by which something is physically attached. For example a keyboard to a computer.
dock
 • doca
Trasnada 11.1 substantivo A toolbar that provides the user with a way of launching applications, and switching between running applications.
detach
 • desconectar
Trasnada 11.1 verbo To take apart from; to take off.
detach
 • desprender
Trasnada 11.1 substantivo In graphical user interfaces or GUIs, to take apart widget from its original position in the interface. This is usually applied to GUI tabs.
cancel abort
 • cancelar
Trasnada 11.1 verbo To invalidate or annul something, for example an order on a website.
abort
 • interromper
Trasnada 11.1 verbo To terminate a process prior to completion.
device
 • dispositivo
Trasnada 11.1 substantivo Any piece of equipment made for a particular purpose, especially a mechanical or electrical one.
drive
 • unidade
Trasnada 11.1 substantivo An apparatus for reading and writing data to or from a mass storage device such as a disk, as a floppy drive. A mass storage device in which the mechanism for reading and writing data is integrated with the mechanism for storing data, as a hard drive, a flash drive.
removable device
 • dispositivo extraíbel
Trasnada 11.1 storage media which is designed to be removed from the computer without powering the computer off.
path
 • ruta
Trasnada 11.1 substantivo A path, the general form of a filename or of a directory name, specifies a unique location in a file system. A path points to a file system location by following the directory tree hierarchy expressed in a string of characters in which path components, separated by a delimiting character, represent each directory. The delimiting character is most commonly the slash ("/"), the backslash character ("\"), or colon (":"), though some operating systems may use a different delimiter. Paths are used extensively in computer science to represent the directory/file relationships common in modern operating systems, and are essential in the construction of Uniform Resource Locators (URLs).
download
 • descargar
Trasnada 11.1 verbo To transfer (computer data, especially as one or more files) from a remote computer (server) to a local computer, usually via a network.
download
 • descarga
Trasnada 11.1 substantivo A file transfer to the local computer, especially one in progress.
upload
 • enviar
Trasnada 11.1 verbo to transfer data or files from a peripheral or subordinate system to a larger or more central one; especially from a personal computer to an Internet server.
upload
 • envío
Trasnada 11.1 substantivo the transfer of data or files from a peripheral or subordinate system to a larger or more central one; especially from a personal computer to an Internet server.
framework
 • marco de desenvolvemento
 • marco de traballo
 • entorno de desenvolvemento entorno de traballo
Trasnada 11.1 a software framework used to implement the standard structure of an application
framework
 • infraestrutura
 • plataforma
Trasnada 11.1 substantivo In computer programming, a software framework is an abstraction in which software providing generic functionality can be selectively changed by user code, thus providing application specific software. It is a collection of software libraries providing a defined application programming interface (API).
issue
 • incidencia
 • asunto pendente
 • pendente
 • incidente
Trasnada 11.1 substantivo In computing, the term issue is a unit of work to accomplish an improvement in a system. An issue could be a bug, a requested feature, task, missing documentation, and so forth. The word "issue" is popularly misused in lieu of "problem."
crash
 • quebra
Trasnada 11.1 substantivo A computer malfunction that is caused by faulty software, and makes the system either partially or totally inoperable.
crash
 • quebrar
Trasnada 11.1 verbo To terminate extraordinarily or to cause to terminate extraordinarily.
bug
 • fallo
Trasnada 11.1 substantivo A software bug is the common term used to describe a problem, error, flaw, mistake, failure, or fault in a computer program or system that produces an incorrect or unexpected result, or causes it to behave in unintended ways, and thus needs fixing. Most bugs arise from mistakes and errors made by people in either a program's source code or its design, and a few are caused by compilers producing incorrect code. A program that contains a large number of bugs, and/or bugs that seriously interfere with its functionality, is said to be buggy. Reports detailing bugs in a program are commonly known as bug reports, fault reports, problem reports, trouble reports, change requests, and so forth. Bugs trigger errors that can in turn have a wide variety of ripple effects, with varying levels of inconvenience to the user of the program. Some bugs have only a subtle effect on the program's functionality, and may thus lie undetected for a long time. More serious bugs may cause the program to crash or freeze leading to a denial of service. Others qualify as security bugs and might for example enable a malicious user to bypass access controls in order to obtain unauthorized privileges.
fail failure
 • fallo
Trasnada 11.1 substantivo Termination of the ability of an item to perform its required function, breakdown.
fail
 • fallar
Trasnada 11.1 verbo To cease to operate correctly.
fault
 • fallo
Trasnada 11.1 substantivo A defect that causes a reproducible or catastrophic malfunction.
error
 • erro
Trasnada 11.1 substantivo A failure to complete a task, usually involving a premature termination.
bug tracker bug tracking system
 • sistema de seguimento de incidencias
 • seguimento de incidencias
Trasnada 11.1 software application that is designed to help quality assurance and programmers keep track of reported software bugs in their work. It may be regarded as a type of issue tracking system.
trust path trust chain chain of trust
 • cadea de confianza
Trasnada 11.1 In Computer Security, Digital certificates are verified using a chain of trust. The trust anchor for the digital certificate is the Root Certificate Authority (CA). The Certificate Hierarchy is a structure of certificates that allows individuals to verify the validity of a certificate's issuer. Certificates are issued and signed by certificates that reside higher in the certificate hierarchy, so the validity and trustworthiness of a given certificate is determined by the corresponding validity of the certificate that signed it. The Chain of Trust of a Certificate Chain is an ordered list of certificates, containing an end-user subscriber certificate and intermediate certificates (that represents the Intermediate CA), that enables the receiver to verify that the sender and all intermediates certificates are trustworthy. [edit]
bug report
 • informe do fallo
Trasnada 11.1 A bug report is a document or record which consists in a detailed explanation of a bug found in a software program. Bug reports are typically created by the users or testers of the program. The bug reports may also be used for requesting enhacements or new features
bug report
 • informe da incidencia
Trasnada 11.1 A bug report is a document or record which consists in a detailed explanation of a bug found in a software program. Bug reports are typically created by the users or testers of the program. The bug reports may also be used for requesting enhacements or new features
environment
 • ambiente
 • contorna contorno entorno
Trasnada 12.0 substantivo Todo aquilo que rodea a un programa, como é o lugar onde se executa, os programas e interfaces con quen trata, os servizos que se lle proporcionan para a súa execución, etc.
init initialization
 • inicialización
Trasnada 12.0 substantivo The process of preparing something to begin.
init initialize
 • inicializar
Trasnada 12.0 verbo To assign an initial value to a variable. To format a storage medium prior to use. To prepare any hardware (such as a printer or scanner) for use
keyboard
 • teclado
Trasnada 12.0 substantivo En informática, un teclado de computador é un periférico utilizado pola introdución de ordes e datos nun computador, aínda que teclados similares se utilizan tamén en máquinas de escribir. Actualmente o teclado é un elemento indispensábel para un computador e é xunto co rato o periférico de entrada máis importante.
mouse
 • rato
Trasnada 12.0 substantivo Un rato é un dispositivo periférico que se conecta a un computador e permite o desprazamento pola pantalla segundo os movementos que o usuario fai sobre unha superficie, facilitando así o manexo do computador. Aínda que inventado por Douglas Engelbart en 1963 non se fixo popular ata a década dos 80. Hoxe en día a práctica totalidade dos computadores de escritorio dispoñen del. Os ratos detectan o movemento que con eles realiza o usuario mediante un sistema mecánico consistente nunha bóla que xira libremente e move dous eixos perpendiculares, mediante unha combinación dun díodo emisor cun fotodíodo (no caso dos ópticos), ou mediante un láser. A transmisión da información ata o computador pode ser a través de cable; este conéctase co computador a través dun porto específico, o PS/2 (habitualmente de cor verde), aínda que cada vez máis a través de portos USB). A conexión tamén pode ser sen fíos, ben por infravermellos ou ben por radiofrecuencia. É frecuente que os ratos teñan unha rodiña que tamén permite desprazarse pola pantalla. O movemento do rato en dúas dimensións sobre unha superficie plana transmítese como modificación de coordenadas na pantalla e a súa representación visual recibe o nome de "punteiro". Os ratos deseñados para os sistemas MAC adoitan ter un botón, os de Windows dous e os de Linux/Unix dous ou tres. Ao botón da esquerda chámaselle tamén "primario" e ao da dereita "secundario", se ben isto pódese alterar para comodidade das persoas zurdas.
scanner
 • escáner
Trasnada 12.0 substantivo Un escáner é un dispositivo empregado nun sistema informático para a dixitalización de imaxes mediante un sistema óptico.
scan
 • escanear
Trasnada 12.0 verbo To create a digital copy of an image using a scanner.
list
 • listar
Trasnada 12.0 verbo Crear unha lista.
list
 • lista
Trasnada 12.0 substantivo Serie organizada e linear de nomes ou outros datos
listed
 • listado
 • listada
Trasnada 12.0 adxectivo Que está presente nunha lista ou enumeración
support
 • compatibilidade
Trasnada 12.0 substantivo The capability of a computer system or program of being able to interact with other programs, systems, devices... or to accept a particular kind of data or options.
supported
 • compatíbel
Trasnada 12.0 adxectivo Adjective applied to computer programs, systems, devices... capable to interact with a computer system or program.
color colour
 • cor
Trasnada 12.0 substantivo Cada unha das impresións percibidas a través da vista en función da luz reflectida ou emitida por unha superficie dun obxecto.
data
 • datos
Trasnada 12.0 substantivo pieces of information
database data base
 • base de datos
Trasnada 12.0 Ficheiro informático que se emprega para preservar datos de xeito organizado e que permite recuperar está información rapidamente.
date
 • data
Trasnada 12.0 substantivo Indicación precisa dun tempo concreto.
description
 • descrición
Trasnada 12.0 substantivo Acción e efecto de describir.
diskette floppy disk floppy
 • disquete
Trasnada 12.0 substantivo disco flexíbel e extraíbel de almacenamento magnético de datos.
floppy drive floppy disk drive
 • disqueteira
Trasnada 12.0 substantivo A computer hardware device used for reading and writing on removable floppy disks, such as 3.5", 5.25" or 8" diskettes.
menu
 • menú
Trasnada 12.0 substantivo A list from which the user may select an operation to be performed, often done with a mouse or other pointing device under a graphical user interface, but usually also controllable from the keyboard
printer
 • impresora
Trasnada 12.0 substantivo Dispositivo periférico que serve para converter información dixital en información impresa. A velocidade de impresión mídese polo número de carácteres por segundo e pola cantidade de páxinas por minuto que pode imprimir a impresora. A calidade de impresión ou resolución da impresora mídese pola cantidade de puntos por polgada que pode imprimir. A impresora conéctase ao computador por medio dun porto paralelo ou os máis recentes mediante USB.
programming language
 • linguaxe de programación
Trasnada 12.0 Unha linguaxe de programación é unha linguaxe informática consistente nun conxunto de instrucións nun código concreto que ten como obxectivo facilitar a comunicación entre o programador e o sistema informático, permitindo que os primeiros poidan comunicarse cos segundos que empregan o código máquina (unha combinación de 0 e 1) mediante un sistema semellante á linguaxe humana. Deste xeito, posibilítase que os humanos poidan expresar dunha forma precisa algoritmos para estes seren executados polos computadores, sen ter que compór manualmente as instrucións de baixo nivel nunha linguaxe de máquina. Estas linguaxes artificiais non permiten unha liberdade de expresión tan ampla como as naturais. A súa sintaxe e semántica están definidas previamente. Pódese distinguir entre a linguaxe da máquina e a orientada ó problema. A primeira non é transferíbel a outro computador, pero posúe a vantaxe da abreviación considerábel de tempo ó realizar as operacións. Se se emprega unha linguaxe orientada ó problema, pode resolverse en calquera computador compatíbel, directamente ou tras lixeiras adaptacións, e non é preciso un coñecemento detallado do computador; non obstante, ten como inconvenientes o prolongado tempo requirido e a dificultade de enumerar unha serie de problemas non numéricos.
outline
 • contorno
Trasnada 12.0 substantivo Liña que describe o límite exterior dun corpo ou dun obxecto.
speaker loudspeaker
 • altofalante
 • altoparlante altavoz
Trasnada 12.0 substantivo Transdutor que converte a enerxía eléctrica en enerxía acústica. Realiza o proceso contrario ao micrófono, e, de feito, os principais tipos de altofalantes baséanse na forma de funcionamento dos micrófonos.
computer
 • computador
 • computadora ordenador
Trasnada 12.0 substantivo máquina que realiza cálculos e controla operacións expresadas en termos lóxicos e numéricos. O computador é un sistema dixital con tecnoloxía microelectrónica, capaz de procesar datos a partir dun grupo de instrucións denominado programa. A estrutura básica dun computador inclúe microprocesador (CPU), memoria e dispositivos de entrada/salida (E/S), xunto ós buses que permiten a comunicación entre eles. En resumo, o computador é unha dualidade entre hardware (parte física) tal como: o monitor, o teclado e o disco duro, e software (parte lóxica), que interactúan entre si para unha determinada función. A característica principal que os distingue doutros dispositivos similares, coma unha calculadora non programábel, é que pode realizar tarefas moi diversas cargando distintos programas na memoria para que o procesador os execute, realizando así funcións moi diversas.
desktop computer
 • computador de escritorio
Trasnada 12.0 un computador persoal pensada para colocarse de xeito permanente nun escritorio, aínda que pode trasladarse. Computador de escritorio fai referencia a un tipo concreto de computador, basicamente para distinguirse dos portátiles, os servidores, as PDAs ou os grandes mainframes. Caracterízanse xeralmente por seren máis personalizábeis que os portátiles no que ao hardware se refire. Os computadors de escritorio están dispoñíbeis en modelos dende as altas torres ata modelos de tamaño reducido que poden situarse tras dos monitores LCD. Nese sentido, o termo "escritorio" fai referencia especificamente a unha orientada horizontalmente, normalmente pensada para levar o monitor enriba e así aforrar espazo no escritorio.
laptop laptop computer
 • portátil
Trasnada 12.0 substantivo pequeno computador persoal móbil, que pesa normalmente entre 1 e 3 quilogramos. Os portátiles son capaces de realizar a maior parte das tarefas que realizan os computadores de escritorio, coa vantaxe da mobilidade.
tablet tablet computer
 • tableta
Trasnada 12.0 substantivo A tablet computer, or a tablet, is a mobile computer, larger than a mobile phone or personal digital assistant, integrated into a flat touch screen and primarily operated by touching the screen rather than using a physical keyboard. It often uses an onscreen virtual keyboard, a passive stylus pen, or a digital pen.
border
 • bordo
 • borde marxe beira moldura contorno límite marco lado aresta costura
Trasnada 12.0 substantivo Parte que limita unha superficie ou en que remata un obxecto.
border
 • fronteira
Trasnada 12.0 substantivo Xeografía Límite entre dous territorios diferentes, tantos xeográficos como políticos.
hard disk harddisk hard drive
 • disco duro
 • disco ríxido
Trasnada 12.0 parte do computador onde se almacena información. É unha memoria non-volátil, xa que a información non se perde cando o computador se desliga (non confundir con memoria RAM). O disco ríxido é un sistema lacrado que contén un ou máis discos de metal, chamados pratos, que xiran a gran velocidade. Estes son recubertos de material con propiedades magnéticas, onde se gravan os datos en forma de círculos concéntricos, coñecidos como pistas. As pistas estrutúranse arredor do anel central do prato e son accedidas por medio de cabezas de lectura e escritura. O disco consta de varias cabezas de lectura e escritura (unha por cada superficie), que se moven simultaneamente para acceder a distintas zonas dos pratos. A velocidade coa que xiran os pratos é suficiente para que se orixine unha corrente de aire que evita que as cabezas toquen os pratos. Nel normalmente gravamos datos (información) e a partir del lanzamos e executamos os nosos programas máis usados. Este sistema é necesario porque o contido da memoria RAM se borra cando o computador é desligado. Desta forma, da próxima vez en que o computador for ligado, podemos executar novamente programas e cargar arquivos que conteñen os datos. O disco ríxido chámase tamén memoria masiva ou memoria secundaria. Nos sistemas operativos máis recentes, o disco ríxido utilízase tamén para expandir a memoria RAM, a través da xestión de memoria virtual.
boot start
 • arrancar
 • arrincar
Trasnada 12.0 verbo Empezar a funcionar un computador, cargando o sistema operativo e executando as accións incluídos no seu proceso de inicio
reboot restart
 • rearrancar
Trasnada 12.0 verbo Facer que un computador acendido se apague e se volva acender, executando polo tanto todas as accións incluídas no proceso de carga e inicio do sistema operativo
restart
 • reiniciar
Trasnada 12.0 verbo Iniciar de novo algo, por exemplo un proceso. Isto non é o mesmo que rearrancar un computador.
error fail fail to
 • produciuse un erro ao [acción]
 • fallo ao [acción] fallou ao [acción] non se puido [acción] houbo un erro ao [acción]
Trasnada 12.0 An action not reaching its expected succesful end due to some issue.
can’t can't cannot couldn’t couldn't could not unable to
 • non for posíbel [facer algo]
 • non é posíbel [facer algo]
 • non se puido [facer algo] non se pode [facer algo]
Trasnada 12.0 Not being possible to [do something].
about to
 • a piques de
 • a punto de
Trasnada 13.0
add
 • engadir
 • adicionar añadir agregar
Trasnada 13.0 verbo
account
 • conta
Trasnada 13.0 substantivo
address
 • enderezo
 • dirección direción
Trasnada 13.0 substantivo
align
 • aliñar
 • alinear
Trasnada 13.0 verbo
align center
 • centrar
 • aliñar no centro aliñar ao centro aliñar centralmente
Trasnada 13.0 verbo
alignment
 • aliñamento
 • aliñación
Trasnada 13.0 substantivo
appearance
 • aparencia
 • apariencia aspecto
Trasnada 13.0 substantivo
array
 • matriz
 • array vector
Trasnada 13.0 substantivo
arrow
 • frecha
 • flecha
Trasnada 13.0 substantivo
assign
 • asignar
Trasnada 13.0 verbo
assignment
 • asignación
Trasnada 13.0 substantivo
attribute
 • atributo
 • característica
Trasnada 13.0 substantivo
background
 • fondo
Trasnada 13.0 substantivo
bitmap
 • mapa de bits
Trasnada 13.0 substantivo
broadband broad band
 • banda larga
 • banda ampla banda ancha
Trasnada 13.0 substantivo
browse
 • navegar
Trasnada 13.0 verbo Internet
browser web browser
 • navegador
 • navegador web
Trasnada 13.0 substantivo Internet
button
 • botón
Trasnada 13.0 substantivo
cache
 • caché
Trasnada 13.0 substantivo
canvas
 • lenzo
 • área de debuxo
Trasnada 13.0 substantivo
cell
 • cela
 • celda
Trasnada 13.0 substantivo
center centre
 • centro
Trasnada 13.0 substantivo
center centre
 • centrar
Trasnada 13.0 verbo
channel
 • canle
 • canal
Trasnada 13.0 substantivo
click
 • premer en [algo]
 • premer
 • calcar facer clic facer click clicar pulsar oprimir
Trasnada 13.0 verbo
client
 • cliente
Trasnada 13.0 substantivo
server
 • servidor
Trasnada 13.0 substantivo
clock
 • reloxo
 • reloxio
Trasnada 13.0 substantivo
cursor
 • cursor
Trasnada 13.0 substantivo
disc disk
 • disco
Trasnada 13.0 substantivo
draft
 • borrador
 • esbozo bosquexo
Trasnada 13.0 substantivo
drag
 • arrastrar
Trasnada 13.0 verbo
drag & drop drag and drop
 • arrastrar e soltar
 • arrastrar e deixar
Trasnada 13.0 verbo
draw
 • debuxar
 • dibuxar
Trasnada 13.0 verbo
drawing
 • debuxo
 • dibuxo
Trasnada 13.0 substantivo
drop
 • soltar
 • deixar
Trasnada 13.0 verbo
editor
 • editor
Trasnada 13.0 substantivo
emoticon
 • emoticona
 • emoticón emoticon cariña icona de emoción
Trasnada 13.0 substantivo
execute run
 • executar
 • correr lanzar iniciar
Trasnada 13.0 verbo
execution run
 • execución
Trasnada 13.0 substantivo
field
 • campo
Trasnada 13.0 substantivo
file system filesystem
 • sistema de ficheiros
 • sistema de arquivos
Trasnada 13.0 substantivo
forum
 • foro
Trasnada 13.0 substantivo
gateway
 • pasarela
 • gateway porta de enlace
Trasnada 13.0 substantivo
help
 • axuda
Trasnada 13.0 substantivo
help
 • axudar
Trasnada 13.0 verbo
accelerator
 • atallo
 • atallo de teclado
substantivo
add on
 • engadir
 • agregar
 • amecer
verbo
alias
 • alcume
 • alcuño
 • sobrenome
 • alias
substantivo
allocate
 • asignar
verbo
authenticate
 • autenticar
 • autentificar
verbo
authentication
 • autenticación
 • autentificación
substantivo
axis
 • eixe
substantivo
backup
 • copia de seguranza
 • backup
substantivo
backup
 • facer copia de seguranza
 • facer unha copia de seguranza
verbo
ban
 • excluír
 • inhabilitar
 • recusar
 • vedar
verbo
banner
 • cartel
 • cartel publicitario
substantivo
baseline
 • liña base dos caracteres
substantivo
bell
 • campá
substantivo
bind
 • asociar
verbo
binding
 • asociación
 • asignación
 • atallo
 • atallo de teclado
substantivo
bitrate bit rate
 • taxa de bits
substantivo
blame
 • responsabilizar
 • atribuír a autoría
 • culpar
verbo Repositorios
blink
 • pestanexar (recomendado)
 • palpebrexar
 • escintilar
verbo
block
 • bloque
substantivo
blog
 • blogue
 • bitácora
substantivo
blur
 • desenfocar
 • esvaecer
verbo
bold
 • grosa
 • negra
adxectivo
bootloader
 • cargador de arrinque
 • cargador de inicio
 • xestor de arrinque
 • xestor de inicio
substantivo
bot
 • robot
substantivo
breakpoint
 • punto de interrupción
 • punto de parada
substantivo
browse
 • buscar
 • procurar
 • examinar
 • navegar
 • explorar
verbo
browser
 • navegador
 • explorador
verbo
buddy icon
 • imaxe persoal
substantivo
buddy
 • colega
 • amigo
substantivo
build-in
 • incorporar
verbo
build
 • compilar
verbo Desenvolvemento
build
 • construír
verbo Desenvolvemento; xeral
build
 • xerar
verbo Procesamento de información
built-in
 • incorporado
substantivo
byte
 • byte
 • octeto
substantivo
calendar
 • axenda
 • calendario
substantivo
card
 • tarxeta
 • placa
substantivo
caret
 • acento circunflexo
substantivo
caret
 • cursor
 • punto de inserción
 • sinal de inserción
substantivo
charset
 • xogo de caracteres
substantivo
childframe
 • subxanela
 • subfiestra
substantivo Gui
choose
 • escoller
 • elixir
verbo
closed captioning
 • subtítulos opcionais
substantivo
cluster
 • clúster
 • bloque
substantivo
column
 • columna
substantivo
completion
 • completado
substantivo
connector
 • conectador
substantivo
control
 • control
substantivo
convert
 • converter
verbo
core file
 • ficheiro core
substantivo
cryptography
 • cifrado
 • criptografía
substantivo
customize
 • personalizar
verbo
daemon
 • daemon
substantivo
debug
 • depuración
 • debug
substantivo
debug
 • depurar
verbo
default
 • por defecto
 • por omisión
 • predeterminado
 • predefinido
adxectivo
default
 • predefinición
substantivo
deliver
 • entregar
 • enviar
verbo
deselect
 • deseleccionar
verbo
desktop
 • escritorio
substantivo
directory
 • directorio
substantivo
display
 • amosar
 • mostrar
 • escribir
 • visualizar
verbo
display
 • pantalla
 • visualización
 • display
substantivo
dock
 • acoplar
verbo
dump
 • envorcar
verbo
e-mail
 • correo-e
 • correo electrónico
 • e-mail
substantivo
edge
 • beira
 • límite
 • bordo
substantivo
emboss
 • elevar
substantivo Procesamento de imaxe
emboss
 • relevo
 • elevación
substantivo Procesamento de imaxe
expire
 • caducar
verbo
extended partition
 • partición estendida
substantivo
fallback
 • de reserva
 • de emerxencia
adxectivo
fatal error
 • erro moi grave
 • erro fatal
substantivo
favicon
 • icona de páxina
substantivo
feature
 • funcionalidade
 • característica
 • capacidade
 • función
substantivo
fill
 • encher
 • completar
verbo
fill
 • recheo
substantivo
flag
 • flag
 • bandeira
 • marca
 • sinalador
 • indicador
substantivo
folder
 • cartafol
 • pasta
substantivo
foreground
 • primeiro plano
substantivo
format
 • formatar
 • dar formato
verbo
format
 • formato
substantivo
frame
 • fotograma
 • marco
substantivo
friendly
 • simpático
 • acolledor
adxectivo
full screen
 • pantalla completa
substantivo
gesture
 • aceno
 • xesto
substantivo
glossy paper
 • papel brillante
substantivo
glyph
 • símbolo
 • glifo
substantivo
guideline
 • liña-guía
substantivo
guidelines
 • liñas mestras
 • directivas
 • normativa
 • orientacións
 • liñas-guía
substantivo
handle
 • manexar
 • xestionar
verbo
handler
 • manexador
 • xestor
substantivo
head
 • cabeceira
 • cabeza
substantivo
hide
 • agochar
 • esconder
 • ocultar
verbo
host
 • máquina
 • servidor
substantivo
however
 • sen embargo
 • non obstante
 • en troques
 • aínda así
hub
 • concentrador
substantivo Hardware; redes
iconify
 • iconificar
verbo
inbox
 • caixa de correo
substantivo
inch
 • polgada
substantivo
incoming
 • entrante
adxectivo
indentation
 • sangría
substantivo
indent
 • sangrar
verbo
indexer
 • indexador
 • catalogador
 • rexistrador
substantivo
inode
 • inode
 • inodo
substantivo
interface
 • interface
substantivo
invert
 • inverter
verbo
italic
 • cursiva
adxectivo
journaling filesystem
 • sistema de ficheiros transaccional
substantivo
justify
 • xustificar
verbo
kernel
 • kernel
 • núcleo
substantivo
kerning
 • kerning
substantivo
key binding
 • atallo de teclado
 • asignación de teclas
substantivo
keymap
 • mapa de teclado
substantivo
keyring
 • chaveiro
substantivo
kickban
 • expulsar e vedar
 • desterrar
verbo Redes; irc
label
 • etiqueta
substantivo
label
 • etiquetar
 • marcar
verbo
layer
 • capa
 • nivel
substantivo
layout
 • disposición
 • formato
substantivo
leader line
 • liña directriz
substantivo
line
 • liña
substantivo
link
 • ligar
 • enlazar
verbo
link
 • ligazón
 • enlace
substantivo
load
 • carga
substantivo
load
 • cargar
verbo
log file
 • ficheiro de rexistro
 • rexistro
 • ficheiro de log
 • log
substantivo
look and feel
 • aparencia e comportamento
 • look and feel
substantivo
mailbox
 • caixa de correo
substantivo
mail
 • correo
 • mensaxe
substantivo
mail
 • enviar
 • enviar unha mensaxe
verbo
manager
 • xestor
substantivo
manage
 • xestionar
verbo
map
 • relacionar
 • trazar
verbo
map
 • relación
substantivo
margin
 • marxe
substantivo
master
 • mestre
 • master
substantivo
maximize
 • maximizar
verbo
media player
 • reprodutor multimedia
substantivo
media
 • soporte
 • soportes
substantivo
message
 • mensaxe
substantivo
miner
 • analista
 • extractor
 • extractor de coñecemento
substantivo Minaría de datos
miner
 • mineiro
substantivo
minimize
 • minimizar
verbo
mixer
 • mesturador
substantivo
mock up
 • maqueta
 • prototipo
substantivo Xeral; gui
monitor
 • monitor
substantivo
monitor
 • monitorizar
verbo
mount point
 • punto de montaxe
substantivo
mount
 • montar
verbo
namespace
 • espazo de nomes
substantivo
news
 • novas
substantivo
nick
 • alcume
 • sobrenome
 • nick
substantivo
node
 • nodo
substantivo
nuke
 • caer
 • atacar
verbo Redes; irc
offset
 • desprazamento
 • offset
substantivo
ok
 • aceptar
 • ok
verbo
operating system
 • sistema operativo
substantivo
order
 • orde
substantivo
order
 • solicitar
 • pedir
verbo
outgoing
 • saínte
adxectivo
output
 • amosar
 • visualizar
 • mostrar
 • escribir
verbo
output
 • saída
substantivo
overscan
 • marxe de seguridade
 • sobrescaneo
 • overscan
substantivo Imaxe e son
overwrite
 • sobrescribir
verbo
package
 • empaquetar
verbo
package
 • paquete
substantivo
packet
 • paquete
substantivo
panel
 • panel
 • cadro
substantivo
paragraph
 • parágrafo
substantivo
parse
 • analizar
 • procesar
 • interpretar
verbo
parser
 • analizador
 • analizador sintáctico
 • procesador
 • intérprete
substantivo
partition
 • particionar
verbo
partition
 • partición
substantivo
peer
 • parceiro
substantivo
percentage
 • porcentaxe
substantivo
performance
 • rendemento
substantivo
pixel
 • punto
 • píxel
substantivo
player
 • reprodutor
substantivo
play
 • reproducir
 • tocar
verbo
plot
 • gráfica
substantivo
plot
 • trazar
 • representar
 • debuxar
verbo
pointer
 • punteiro
 • apuntador
substantivo
port
 • porto
 • porta
substantivo
preferences
 • preferencias
substantivo
preview
 • previsualizar
verbo
preview
 • vista previa
substantivo
printer friendly
 • versión para imprimir
 • formato para imprimir
print
 • imprimir
 • amosar
 • mostrar
 • visualizar
 • escribir
verbo
privacy
 • intimidade
substantivo
properties
 • propiedades
substantivo
proxy
 • proxy
substantivo
query
 • consulta
 • petición
substantivo
query
 • consultar
verbo
queue
 • cola
 • fila
substantivo
rate
 • taxa
substantivo
recipient
 • destinatario
substantivo
record
 • gravar
verbo
record
 • rexistro
substantivo
refresh
 • refrescar
 • actualizar
verbo
refuse
 • rexeitar
verbo
regexp
 • expresión regular
 • expr.reg
substantivo
release
 • versión
 • edición
substantivo
render
 • representar
 • debuxar
 • producir
verbo
replay
 • repetir
 • reproducir
verbo
require
 • requirir
verbo
reset
 • restablecer
 • reiniciar
verbo
reverse
 • inverter
verbo
revert
 • recuperar
 • reverter
verbo
rocker gesture
 • aceno cos botóns
Gui
router
 • router
 • encamiñador
substantivo
row
 • ringleira
 • fileira
 • fila
substantivo
sample frecuency
 • frecuencia de mostraxe
substantivo
sample rate
 • frecuencia de mostraxe
substantivo
sample
 • mostra
substantivo
sampling
 • mostraxe
substantivo
save
 • gardar
 • salvar
 • gravar
verbo
scan
 • examinar
 • explorar
verbo
screen
 • pantalla
substantivo
screensaver
 • salvapantallas
substantivo
script
 • script
substantivo
script
 • índice
substantivo
seek
 • ir á posición
 • localizar
verbo
segment
 • segmento
 • sector
substantivo
selector
 • selector
substantivo
select
 • seleccionar
 • escoller
verbo
set
 • establecer
 • poñer
verbo
settings
 • parámetros
 • configuración
 • configuracións
 • propiedades
 • preferencias
 • opcións
substantivo
shape gesture
 • aceno co rato
Gui
share
 • compartir
verbo
share
 • recurso
 • compartimento
substantivo
sharing
 • compartimento
substantivo
show
 • amosar
 • mostrar
verbo
shredder
 • dilacerador
 • eliminador
 • picotador
substantivo Privacidade; xeral
shred
 • destruír
 • picotar
 • dilacerar
verbo Privacidade; documentos; xeral
shred
 • inutilizar
verbo Privacidade; documentos
signal
 • sinal
substantivo
signature
 • sinatura
substantivo
skip
 • omitir
 • saltar
 • ignorar
verbo
slot
 • rañura
 • oco
substantivo
socket
 • socket
substantivo
sort
 • ordenar
verbo
source source code
 • código fonte
 • fontes
substantivo
spelling
 • ortografía
substantivo
standalone
 • independente
adxectivo
standard
 • estándar
 • normativo
adxectivo
standard
 • estándar
 • norma
substantivo
standardize
 • estandarizar
 • normalizar
verbo
start
 • iniciar
 • executar
verbo
startup
 • inicio
substantivo
step
 • paso
 • nivel
substantivo
stop
 • deter
 • parar
verbo
stop
 • parada
 • fase
substantivo
strikeout
 • riscado
adxectivo
swap
 • intercambio
 • espacio de intercambio
 • swap
substantivo
swatches palette
 • paleta de mostras
substantivo
tag
 • etiqueta
 • marca
substantivo
template
 • patrón
 • modelo
substantivo
time stamp
 • data e hora
 • marca de data e hora
 • marca de tempo
 • selo de data e hora
substantivo
time stamp
 • marcar a data e hora
 • marcar o tempo
 • selar a cada e hora
verbo
timeout
 • tempo de expiración
 • tempo de espera
 • tempo de vencemento
 • tempo esgotado
 • timeout
substantivo
tool
 • ferramenta
 • utilidade
substantivo
tooltip
 • tooltip
substantivo
trace
 • trazar
 • calcar
 • seguir
 • delinear
 • vectorizar
verbo
trashcan
 • colector do lixo
substantivo
trash
 • lixo
 • papeleira
 • colector do lixo
substantivo
turn on
 • acender
 • prender
verbo
underline
 • subliñar
verbo
unlink
 • desligar
verbo
url
 • URL
substantivo
usage
 • uso
substantivo
user friendly
 • fácil de usar
 • de manexo simple
utility
 • utilidade
substantivo
viewer
 • visualizador
 • visor
substantivo
view
 • vista
substantivo
view
 • visualizar
 • ver
verbo
volume
 • volume
substantivo
wait
 • agardar
 • esperar
verbo
width
 • anchura
 • largura
 • ancho
substantivo
wireless
 • sen fíos
adxectivo
wizard
 • asistente
substantivo
word wrap
 • dividir a liña
 • axustar as palabras
verbo
workspace
 • área de traballo
 • espazo de traballo
 • escritorio
substantivo
wrap search
 • procura cíclica
 • procura circular
substantivo
wrap search
 • procurar ciclicamente
verbo
wrap
 • partir
 • dividir
 • envolver
verbo
zoom
 • ampliación
substantivo