Acordo Concepto Galego Inglés
Trasnada 10.0 substantivo Acción e resultado de premer a tecla «tabulador».
 • tabulación
tab
Trasnada 10.0 substantivo Tecla do teclado, situada normalmente enriba da tecla «Maiúsculas», que insire caracteres de «tabulación».
 • tabulador
 • Tab
tab
Trasnada 10.0 substantivo Área visual que contén algún tipo de interface de usuario. Normalmente ten unha forma rectangular e pode conter outros elementos como botóns, listas...
 • xanela
window
Trasnada 10.0 verbo Intentar atopar algo.
 • buscar
search
Trasnada 10.0 substantivo Acción e resultado de «buscar».
 • busca
search
Trasnada 10.0 verbo Ver ou descubrir algo ou a alguén que se buscaba, ou sen buscalo.
 • atopar
find
Trasnada 10.0 verbo To find by searching, examining, or experimenting. To determine or specify the position or limits of. To place at a certain location; station or situate.
 • buscar
 • atopar
 • situar
locate
Trasnada 10.0 substantivo Instrución ou orde que o usuario lle proporciona a un programa, desde a liña de ordes ou desde unha chamada de programación, para que se realice algunha tarefa.
 • orde
 • comando instrución
command
Trasnada 10.0 adxectivo Que non se axusta ás regras, que non ten faltas, erros ou defectos.
 • incorrecto
 • mal construído
 • non é válido
 • non válido
invalid
Trasnada 10.0 adxectivo Que se axusta ás regras, que non ten faltas, erros ou defectos.
 • correcto
valid
Trasnada 10.0 adxectivo Que non se pode aceptar.
 • inaceptábel
illegal
Trasnada 10.0 substantivo En xeral, programas que melloran a outro aplicativo e que non se poden executar de forma independente.
 • complemento
plugin plug-in add-on addon addin add-in extension complement module
Trasnada 10.0 substantivo Complemento que engade ou modifica o comportamento do programa.
 • engadido
plugin plug-in add-on addon addin add-in extension complement module
Trasnada 10.0 verbo Escribir ou introducir algo nun computador
 • inserir
 • introducir
 • escribir
insert enter
Trasnada 10.0 verbo Incorporar un ficheiro a unha mensaxe de correo electrónico.
 • anexar
attach
Trasnada 10.0 substantivo Ficheiro que vai anexo a unha mensaxe de correo electrónico
 • anexo
attachment
Trasnada 11.0 substantivo Unha devasa é un elemento hardware ou software utilizado para protexer un ordenador ou unha rede de ordenadores de accesos remotos non autorizados.
 • devasa
 • cortalumes barreira de control
firewall
Trasnada 11.0 substantivo Un contrasinal é unha forma de autenticación que utiliza información secreta para controlar o acceso cara a algún recurso. O contrasinal normalmente debe manterse en secreto ante aqueles a quen non se lles permite o acceso.
 • contrasinal
password
Trasnada 11.0 Secuencia de palabras, caracteres con espazos polo medio, que algúns sistemas requiren para autorizar o acceso
 • frase de paso
passphrase
Trasnada 11.0 substantivo En criptografía, unha chave é un anaco de información que controla un algoritmo de cifrado
 • chave
key
Trasnada 11.0 substantivo A value that uniquely identifies an entry in an associative array, and can be used for searching and arrange the entries.
 • clave
key
Trasnada 11.0 a term used to retrieve documents in an information system such as a catalog or a search engine
 • palabra clave
key word keyword
Trasnada 11.0 A keyword is a word or identifier that has a particular meaning to the programming language.
 • palabra reservada
key word keyword
Trasnada 11.0 verbo Levar a cabo unha actualización.
 • actualizar
update
Trasnada 11.0 substantivo Unha actualización é unha mellora dun software, xa sexa para eliminar erros ou incorporar novas características. Acto e resultado de actualizar.
 • actualización
update
Trasnada 11.0 verbo Substituír completamente un programa ou produto informático (ou un conxunto destes) por unha versión máis nova.
 • anovar
upgrade
Trasnada 11.0 substantivo Substitución completa dun programa ou produto informático (ou un conxunto destes) por unha versión máis nova.
 • anovación
upgrade
Trasnada 11.0 verbo Volver un software ou hardware a un estado anterior. É o contrario a anovar.
 • reverter
downgrade
Trasnada 11.0 substantivo Acto e resultado de volver un software ou hardware a un estado anterior. É o contrario á anovación.
 • reversión
downgrade
Trasnada 11.0 verbo Volver unha base de datos ou sistema de xestión de código fonte a un estado anterior, normalmente debido a que anteriormente non se conseguiron aplicar todos os cambios desexados.
 • regresar
roll back
Trasnada 11.0 substantivo Acto e resultado de volver unha base de datos ou sistema de xestión de código fonte a un estado anterior, normalmente debido a que anteriormente non se conseguiron aplicar todos os cambios desexados.
 • regresión
rollback
Trasnada 11.0 verbo Facer que un conxunto de cambios sexan permanentes. Normalmente aplícaselles a bases de datos e sistemas de xestión de código fonte. É o contrario de regresar.
 • remitir
commit
Trasnada 11.0 substantivo Acto e resultado de facer que un conxunto de cambios sexan permanentes. Normalmente aplícaselles a bases de datos e sistemas de xestión de código fonte. É o contrario de regresión.
 • remisión
commit
Trasnada 11.0 verbo Transformar información empregando un algoritmo de xeito que non sexa lexíbel para ninguén, agás para aquelas persoas ou computadores que saiban como reverter a transformación.
 • cifrar
encrypt
Trasnada 11.0 substantivo Proceso de transformación de información empregando un algoritmo de xeito que non sexa lexíbel para ninguén, agás para aquelas persoas ou computadores que saiban como reverter a transformación.
 • cifrado
encryption
Trasnada 11.0 verbo Facer que a información cifrada sexa lexíbel.
 • descifrar
decrypt
Trasnada 11.0 substantivo Proceso mediante o cal se fai que a información cifrada sexa lexíbel.
 • descifrado
decryption
Trasnada 11.0 Facer unha conta para poder empregar un servizo.
 • crear conta
sign up create account register
Trasnada 11.0 Identificación única para acceder a un sistema informático.
 • nome de usuario
username user name login login name
Trasnada 11.0 substantivo Pequeno programa que se executa baixo a supervisión dun aplicativo máis grande.
 • miniaplicativo
applet
Trasnada 11.0 substantivo Pequeno programa especializado que se executa nun escritorio e que serve para amosarlle ao usuario información, controlar algunhas funcións específicas ou que actúan como reloxos, servizos de mensaxería, etc...
 • trebello
applet widget gadget screenlet desklet desktop widget docklet
Trasnada 11.0 verbo Destacar algo. Normalmente aplícaselle ao texto.
 • realzar
highlight
Trasnada 11.0 substantivo Acto e resultado de salientar algo, normalmente texto. É moi común o emprego do realce para facilitar a interpretación da sintaxe de determinados textos.
 • realce
highlight
Trasnada 11.0 verbo eliminar o contido de algo.
 • baleirar
empty
Trasnada 11.0 adxectivo Que non contén ningún elemento
 • baleiro
 • baleira
empty
Trasnada 11.0 substantivo Rexistro de accións, eventos ou cambios de algo, por exemplo un documento.
 • historial
history
Trasnada 11.0 substantivo Conxunto de subprogramas ou funcións que se empregan para desenvolver software.
 • biblioteca
library
Trasnada 11.0 verbo Crear un marcador.
 • marcar
bookmark
Trasnada 11.0 substantivo Rexistro do enderezo dun ficheiro ou recurso na Internet que serve de atallo para acceder a el.
 • marcador
bookmark
Trasnada 11.0 substantivo Parte da memoria que se reserva para almacenar datos, adoita ser antes de envialos a dispositivos externos ou para recibilos desde eles.
 • búfer
buffer
Trasnada 11.0 verbo Facer que algo adquira características diferentes ás que tiña.
 • cambiar
 • alterar modificar mudar trocar
change
Trasnada 11.0 substantivo Acción ou efecto de cambiar.
 • cambio
 • alteración modificación mudanza troque
change
Trasnada 11.0 verbo Rematar a execución dun programa ou xanela.
 • pechar
close
Trasnada 11.0 verbo Deseñar, crear ou modificar software.
 • desenvolver
develop
Trasnada 11.0 substantivo Persoa que se dedica a desenvolver software.
 • desenvolvedor
developer
Trasnada 11.0 substantivo Proceso de crear ou modificar software.
 • desenvolvemento
development
Trasnada 11.0 verbo Dar algo que é necesario
 • fornecer
provide
Trasnada 11.0 substantivo Algo ou alguén que fornece un servizo ou produto
 • fornecedor
provider
Trasnada 11.0 verbo Facer que outra cousa equivalente pase a ocupar o mesmo lugar ou posición.
 • substituír
replace
Trasnada 11.0 substantivo Acto e resultado de substituír.
 • substitución
replace replacement
Trasnada 11.0 substantivo Programa de computador ou conxunto de software que os usuarios perciben como unha única ferramenta cun fin ben definido.
 • aplicativo
application app
Trasnada 11.0 verbo volver activa unha función ou un mecanismo que estaba detido ou desactivado.
 • activar
enable
Trasnada 11.0 verbo anular unha función ou mecanismo
 • desactivar
disable
Trasnada 11.0 substantivo In digital typesetting, a set of glyphs in a single style, representing one or more alphabets or writing systems, or the computer code representing it.
 • tipo de letra
 • letra
 • tipografía
font
Trasnada 11.0 substantivo Programa que actúa como interface entre un aplicativo e o hardware, e que se creou especificamente para o dispositivo que controla.
 • controlador
driver
Trasnada 11.0 substantivo Representación gráfica de ficheiros, programas e cartafoles nunha interface de usuario gráfica.
 • icona
icon
Trasnada 11.0 verbo Iniciar un programa
 • iniciar
launch start init initialize
Trasnada 11.0 substantivo O acto e resultado de iniciar un programa
 • inicio
launch
Trasnada 11.0 substantivo Aplicativo que ten iconas, menús ou outro tipo de interface, que se emprega para iniciar programas
 • iniciador
launcher
Trasnada 11.0 substantivo Cada un dos compoñentes diferenciados dun todo, por exemplo dunha lista.
 • elemento
item
Trasnada 11.0 verbo Inserir un texto, imaxe, son, vídeo, etc, que se copiou ou cortou anteriormente doutro lugar.
 • pegar
paste
Trasnada 11.0 verbo Volver facer unha acción que se desfixo anteriormente.
 • refacer
redo
Trasnada 11.0 verbo Inverter os efectos dunha acción realizada previamente.
 • desfacer
undo
Trasnada 11.0 substantivo A sensation perceived by the ear caused by the vibration of air or some other medium.
 • son
audio sound
Trasnada 11.0 verbo Darlle un novo nome a algo.
 • renomear
rename
Trasnada 11.0 verbo Darlle voltas a algo arredor do seu punto de rotación.
 • rotar
rotate
Trasnada 11.0 Respostas a preguntas e resolución de problemas relacionados cun produto.
 • asistencia técnica
support
Trasnada 11.0 verbo en xeral
 • comprobar
 • verificar
check
Trasnada 11.0 verbo aplicable a revisar configuración
 • revisar
check
Trasnada 11.0 verbo Ortografía Comprobar que as palabras dun texto están escritas correctamente e cambialas en caso de ser necesario.
 • corrixir
check check spelling spellcheck
Trasnada 11.0 verbo Poñer unha 'marca en...', ou activar unha caixa de comprobación.
 • marcar
check tick
Trasnada 11.0 Dato de tamaño fixo que se calcula a partir dunha serie de datos co propósito de detectar posíbeis erros accidentais introducidos ao transmitir os datos ou ao almacenalos.
 • suma de comprobación
checksum
Trasnada 11.0 O acto e resultado de comprobar que as palabras dun texto están escritas correctamente e cambialas, caso de ser necesario.
 • corrección ortográfica
spellcheck spell check
Trasnada 11.0 verbo to remove items from a list or place
 • limpar
clean
Trasnada 11.0 verbo To be erased (have markings removed, have information removed or be cleared of information).
 • borrar
erase
Trasnada 11.0 verbo To remove, get rid of, erase.
 • eliminar
delete
Trasnada 11.0 verbo To move something from one place to another, especially to take away.
 • retirar
remove
Trasnada 11.0 verbo To completely remove hardware or software from a computer system.
 • desinstalar
remove uninstall
Trasnada 11.0 preposición Concerning; with regard to; on account of.
 • sobre
 • verbo de acerca de
about
Trasnada 11.0 substantivo A color gradient (sometimes called a color ramp or color progression) specifies a range of position-dependent colors, usually used to fill a region. The colors produced by a gradient vary continuously with position, producing smooth color transitions
 • gradación
 • gradiente
gradient
Trasnada 11.0 substantivo Matemáticas In vector calculus, the gradient of a scalar field is a vector field that points in the direction of the greatest rate of increase of the scalar field, and whose magnitude is the greatest rate of change
 • gradiente
gradient
Trasnada 11.0 verbo To put into an archive.
 • arquivar
archive
Trasnada 11.0 substantivo File that is composed of one or more files along with metadata. Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Archive files often store directory structures, error detection and correction information, arbitrary comments, and sometimes use built-in encryption. Computer archive files are created by file archiver software, optical disc authoring software, and disk image software. The file extension or file header of the archive file are indicators of the file format used. Features supported by various kinds of archives include file concatenation, data compression, encryption, file spanning, checksums, self-extraction, self-installation, source volume and medium information, directory structure information, package notes and description, and other meta-data.
 • arquivo
archive
Trasnada 11.0 substantivo An aggregation of data on a storage device, identified by a name.
 • ficheiro
file
Trasnada 11.0 verbo To place in an archive in a logical place and order
 • arquivar
file
Trasnada 11.0 verbo To store a file (aggregation of data) on a storage medium such as a disc or another computer.
 • enviar
file
Trasnada 11.0 verbo Referring to a computer system or program, to be able to interact with other program, system, device...; also referring to a computer system or program, to accept a particular kind of data or options.
 • ser compatíbel
 • admitir
 • permitir
support
Trasnada 11.0 adxectivo
 • horizontal
landscape
Trasnada 11.0 adxectivo
 • vertical
portrait
Trasnada 11.0 substantivo
 • paisaxe
landscape
Trasnada 11.0 substantivo
 • retrato
portrait
Trasnada 11.0 adxectivo
 • apaisado
landscape
Trasnada 11.0 adxectivo
 • natural
portrait
Trasnada 11.0 verbo To make partial changes to.
 • modificar
 • editar
modify
Trasnada 11.0 substantivo an alteration or adjustment to something
 • modificación
 • edición
modification
Trasnada 11.0 verbo To change a text, or a document.
 • editar
edit
Trasnada 11.0 substantivo A change to the text of a document.
 • edición
edit edition
Trasnada 11.0 substantivo Característica fornecida polos sistemas operativos ou sistemas de escritorio que permite gardar os elementos copiados nun programa (texto, imaxes, outros obxectos) para poder pegalos noutros
 • portapapeis
 • portarretallos área de transferencia
clipboard
Trasnada 11.1 substantivo Pequena peza que forma parte dun teclado e que ao premela envíalle un sinal característico ao computador, que normalmente se corresponde cun único carácter.
 • tecla
key
Trasnada 11.1 Almacenar datos de forma temporal nun búfer.
 • almacenar en búfer
 • gardar en búfer
 • poñer en búfer
buffer
Trasnada 11.1 verbo Intercambiar mensaxes de texto ou voz en tempo real a través dunha rede empregando un computador.
 • conversar
chat
Trasnada 11.1 substantivo Intercambio de mensaxes de texto ou voz en tempo real a través dunha rede empregando un computador.
 • conversa
chat
Trasnada 11.1 A website where visitors can exchange messages by typing them onscreen which makes them appear to scroll by as a conversation develops with other visitors to the site.
 • sala de conversas
chat room chatroom
Trasnada 11.1 substantivo Circular (never-ending) data storage unit on a side of magnetic or optical disk, divided into sectors.
 • pista
track
Trasnada 11.1 verbo To monitor or observe something over time, usually referred to files or resources.
 • seguir
 • rastrexar
track
Trasnada 11.1 substantivo A computer program that monitors something.
 • rastrexador
tracker
Trasnada 11.1 substantivo Server software that coordinates peers in the BitTorrent protocol.
 • localizador
tracker
Trasnada 11.1 substantivo Lista de ligazóns que levan á páxina actual. Esta lista pode corresponderse co historial de navegación ou coas ligazóns dos apartados en niveis cada vez máis xerais dentro dos que se inclúe a páxina actual.
 • ronsel
breadcrumbs trace
Trasnada 11.1 verbo Conseguir acceso a un computador ou sistema informático proporcionando previamente un nome de usuario e un contrasinal válidos.
 • acceder
 • identificarse
 • autenticarse acreditarse iniciar sesión
log in log on sign in sign on
Trasnada 11.1 substantivo Acción de conseguir acceso a un computador ou sistema informático proporcionando previamente un nome de usuario e un contrasinal válidos.
 • acceso
 • identificación
 • autenticación acreditación inicio de sesión
login
Trasnada 11.1 substantivo to exit an account in a computer system so that it doesn't recognize you until you log in again.
 • saír
 • saír da conta
log off log out sign off sign out
Trasnada 11.1 substantivo The act or process of logging out
 • saída
logout logoff
Trasnada 11.1 verbo To close (an application).
 • saír
quit exit leave
Trasnada 11.1 verbo To tell a computer process to finish.
 • matar
kill
Trasnada 11.1 verbo To finish or end a computer process.
 • terminar
terminate
Trasnada 11.1 substantivo part of a hardware or software system that is farthest from the user.
 • infraestrutura
 • mecanismo motor
backend back end back-end
Trasnada 11.1 substantivo part of a hardware or software system that is closest to the user.
 • interface
frontend front end front-end interface
Trasnada 11.1 adxectivo Available over the Internet or connected to the internet.
 • conectado
 • con conexión
 • en liña
online on line on-line
Trasnada 11.1 adxectivo Of a system or user, currently not connected to a network.
 • desconectado
 • sen conexión
 • fóra de liña
offline off line off-line
Trasnada 11.1 verbo To fasten, to join to (literally and figuratively). For example a keyboard to a computer.
 • conectar
attach
Trasnada 11.1 substantivo The process or means by which something is physically attached. For example a keyboard to a computer.
 • conexión
attachment
Trasnada 11.1 substantivo A toolbar that provides the user with a way of launching applications, and switching between running applications.
 • doca
dock
Trasnada 11.1 verbo To take apart from; to take off.
 • desconectar
detach
Trasnada 11.1 substantivo In graphical user interfaces or GUIs, to take apart widget from its original position in the interface. This is usually applied to GUI tabs.
 • desprender
detach
Trasnada 11.1 verbo To invalidate or annul something, for example an order on a website.
 • cancelar
cancel abort
Trasnada 11.1 verbo To terminate a process prior to completion.
 • interromper
abort
Trasnada 11.1 substantivo Any piece of equipment made for a particular purpose, especially a mechanical or electrical one.
 • dispositivo
device
Trasnada 11.1 substantivo An apparatus for reading and writing data to or from a mass storage device such as a disk, as a floppy drive. A mass storage device in which the mechanism for reading and writing data is integrated with the mechanism for storing data, as a hard drive, a flash drive.
 • unidade
drive
Trasnada 11.1 storage media which is designed to be removed from the computer without powering the computer off.
 • dispositivo extraíbel
removable device
Trasnada 11.1 substantivo A path, the general form of a filename or of a directory name, specifies a unique location in a file system. A path points to a file system location by following the directory tree hierarchy expressed in a string of characters in which path components, separated by a delimiting character, represent each directory. The delimiting character is most commonly the slash ("/"), the backslash character ("\"), or colon (":"), though some operating systems may use a different delimiter. Paths are used extensively in computer science to represent the directory/file relationships common in modern operating systems, and are essential in the construction of Uniform Resource Locators (URLs).
 • ruta
path
Trasnada 11.1 verbo To transfer (computer data, especially as one or more files) from a remote computer (server) to a local computer, usually via a network.
 • descargar
download
Trasnada 11.1 substantivo A file transfer to the local computer, especially one in progress.
 • descarga
download
Trasnada 11.1 verbo to transfer data or files from a peripheral or subordinate system to a larger or more central one; especially from a personal computer to an Internet server.
 • enviar
upload
Trasnada 11.1 substantivo the transfer of data or files from a peripheral or subordinate system to a larger or more central one; especially from a personal computer to an Internet server.
 • envío
upload
Trasnada 11.1 a software framework used to implement the standard structure of an application
 • marco de desenvolvemento
 • marco de traballo
 • entorno de desenvolvemento entorno de traballo
framework
Trasnada 11.1 substantivo In computer programming, a software framework is an abstraction in which software providing generic functionality can be selectively changed by user code, thus providing application specific software. It is a collection of software libraries providing a defined application programming interface (API).
 • infraestrutura
 • plataforma
framework
Trasnada 11.1 substantivo In computing, the term issue is a unit of work to accomplish an improvement in a system. An issue could be a bug, a requested feature, task, missing documentation, and so forth. The word "issue" is popularly misused in lieu of "problem."
 • incidencia
 • asunto pendente
 • pendente
 • incidente
issue
Trasnada 11.1 substantivo A computer malfunction that is caused by faulty software, and makes the system either partially or totally inoperable.
 • quebra
crash
Trasnada 11.1 verbo To terminate extraordinarily or to cause to terminate extraordinarily.
 • quebrar
crash
Trasnada 11.1 substantivo A software bug is the common term used to describe a problem, error, flaw, mistake, failure, or fault in a computer program or system that produces an incorrect or unexpected result, or causes it to behave in unintended ways, and thus needs fixing. Most bugs arise from mistakes and errors made by people in either a program's source code or its design, and a few are caused by compilers producing incorrect code. A program that contains a large number of bugs, and/or bugs that seriously interfere with its functionality, is said to be buggy. Reports detailing bugs in a program are commonly known as bug reports, fault reports, problem reports, trouble reports, change requests, and so forth. Bugs trigger errors that can in turn have a wide variety of ripple effects, with varying levels of inconvenience to the user of the program. Some bugs have only a subtle effect on the program's functionality, and may thus lie undetected for a long time. More serious bugs may cause the program to crash or freeze leading to a denial of service. Others qualify as security bugs and might for example enable a malicious user to bypass access controls in order to obtain unauthorized privileges.
 • fallo
bug
Trasnada 11.1 substantivo Termination of the ability of an item to perform its required function, breakdown.
 • fallo
fail failure
Trasnada 11.1 verbo To cease to operate correctly.
 • fallar
fail
Trasnada 11.1 substantivo A defect that causes a reproducible or catastrophic malfunction.
 • fallo
fault
Trasnada 11.1 substantivo A failure to complete a task, usually involving a premature termination.
 • erro
error
Trasnada 11.1 software application that is designed to help quality assurance and programmers keep track of reported software bugs in their work. It may be regarded as a type of issue tracking system.
 • sistema de seguimento de incidencias
 • seguimento de incidencias
bug tracker bug tracking system
Trasnada 11.1 In Computer Security, Digital certificates are verified using a chain of trust. The trust anchor for the digital certificate is the Root Certificate Authority (CA). The Certificate Hierarchy is a structure of certificates that allows individuals to verify the validity of a certificate's issuer. Certificates are issued and signed by certificates that reside higher in the certificate hierarchy, so the validity and trustworthiness of a given certificate is determined by the corresponding validity of the certificate that signed it. The Chain of Trust of a Certificate Chain is an ordered list of certificates, containing an end-user subscriber certificate and intermediate certificates (that represents the Intermediate CA), that enables the receiver to verify that the sender and all intermediates certificates are trustworthy. [edit]
 • cadea de confianza
trust path trust chain chain of trust
Trasnada 11.1 A bug report is a document or record which consists in a detailed explanation of a bug found in a software program. Bug reports are typically created by the users or testers of the program. The bug reports may also be used for requesting enhacements or new features
 • informe do fallo
bug report
Trasnada 11.1 A bug report is a document or record which consists in a detailed explanation of a bug found in a software program. Bug reports are typically created by the users or testers of the program. The bug reports may also be used for requesting enhacements or new features
 • informe da incidencia
bug report
Trasnada 12.0 substantivo Todo aquilo que rodea a un programa, como é o lugar onde se executa, os programas e interfaces con quen trata, os servizos que se lle proporcionan para a súa execución, etc.
 • ambiente
 • contorna contorno entorno
environment
Trasnada 12.0 substantivo The process of preparing something to begin.
 • inicialización
init initialization
Trasnada 12.0 verbo To assign an initial value to a variable. To format a storage medium prior to use. To prepare any hardware (such as a printer or scanner) for use
 • inicializar
init initialize
Trasnada 12.0 substantivo En informática, un teclado de computador é un periférico utilizado pola introdución de ordes e datos nun computador, aínda que teclados similares se utilizan tamén en máquinas de escribir. Actualmente o teclado é un elemento indispensábel para un computador e é xunto co rato o periférico de entrada máis importante.
 • teclado
keyboard
Trasnada 12.0 substantivo Un rato é un dispositivo periférico que se conecta a un computador e permite o desprazamento pola pantalla segundo os movementos que o usuario fai sobre unha superficie, facilitando así o manexo do computador. Aínda que inventado por Douglas Engelbart en 1963 non se fixo popular ata a década dos 80. Hoxe en día a práctica totalidade dos computadores de escritorio dispoñen del. Os ratos detectan o movemento que con eles realiza o usuario mediante un sistema mecánico consistente nunha bóla que xira libremente e move dous eixos perpendiculares, mediante unha combinación dun díodo emisor cun fotodíodo (no caso dos ópticos), ou mediante un láser. A transmisión da información ata o computador pode ser a través de cable; este conéctase co computador a través dun porto específico, o PS/2 (habitualmente de cor verde), aínda que cada vez máis a través de portos USB). A conexión tamén pode ser sen fíos, ben por infravermellos ou ben por radiofrecuencia. É frecuente que os ratos teñan unha rodiña que tamén permite desprazarse pola pantalla. O movemento do rato en dúas dimensións sobre unha superficie plana transmítese como modificación de coordenadas na pantalla e a súa representación visual recibe o nome de "punteiro". Os ratos deseñados para os sistemas MAC adoitan ter un botón, os de Windows dous e os de Linux/Unix dous ou tres. Ao botón da esquerda chámaselle tamén "primario" e ao da dereita "secundario", se ben isto pódese alterar para comodidade das persoas zurdas.
 • rato
mouse
Trasnada 12.0 substantivo Un escáner é un dispositivo empregado nun sistema informático para a dixitalización de imaxes mediante un sistema óptico.
 • escáner
scanner
Trasnada 12.0 verbo To create a digital copy of an image using a scanner.
 • escanear
scan
Trasnada 12.0 verbo Crear unha lista.
 • listar
list
Trasnada 12.0 substantivo Serie organizada e linear de nomes ou outros datos
 • lista
list
Trasnada 12.0 adxectivo Que está presente nunha lista ou enumeración
 • listado
 • listada
listed
Trasnada 12.0 substantivo The capability of a computer system or program of being able to interact with other programs, systems, devices... or to accept a particular kind of data or options.
 • compatibilidade
support
Trasnada 12.0 adxectivo Adjective applied to computer programs, systems, devices... capable to interact with a computer system or program.
 • compatíbel
supported
Trasnada 12.0 substantivo Cada unha das impresións percibidas a través da vista en función da luz reflectida ou emitida por unha superficie dun obxecto.
 • cor
color colour
Trasnada 12.0 substantivo pieces of information
 • datos
data
Trasnada 12.0 Ficheiro informático que se emprega para preservar datos de xeito organizado e que permite recuperar está información rapidamente.
 • base de datos
database data base
Trasnada 12.0 substantivo Indicación precisa dun tempo concreto.
 • data
date
Trasnada 12.0 substantivo Acción e efecto de describir.
 • descrición
description
Trasnada 12.0 substantivo disco flexíbel e extraíbel de almacenamento magnético de datos.
 • disquete
diskette floppy disk floppy
Trasnada 12.0 substantivo A computer hardware device used for reading and writing on removable floppy disks, such as 3.5", 5.25" or 8" diskettes.
 • disqueteira
floppy drive floppy disk drive
Trasnada 12.0 substantivo A list from which the user may select an operation to be performed, often done with a mouse or other pointing device under a graphical user interface, but usually also controllable from the keyboard
 • menú
menu
Trasnada 12.0 substantivo Dispositivo periférico que serve para converter información dixital en información impresa. A velocidade de impresión mídese polo número de carácteres por segundo e pola cantidade de páxinas por minuto que pode imprimir a impresora. A calidade de impresión ou resolución da impresora mídese pola cantidade de puntos por polgada que pode imprimir. A impresora conéctase ao computador por medio dun porto paralelo ou os máis recentes mediante USB.
 • impresora
printer
Trasnada 12.0 Unha linguaxe de programación é unha linguaxe informática consistente nun conxunto de instrucións nun código concreto que ten como obxectivo facilitar a comunicación entre o programador e o sistema informático, permitindo que os primeiros poidan comunicarse cos segundos que empregan o código máquina (unha combinación de 0 e 1) mediante un sistema semellante á linguaxe humana. Deste xeito, posibilítase que os humanos poidan expresar dunha forma precisa algoritmos para estes seren executados polos computadores, sen ter que compór manualmente as instrucións de baixo nivel nunha linguaxe de máquina. Estas linguaxes artificiais non permiten unha liberdade de expresión tan ampla como as naturais. A súa sintaxe e semántica están definidas previamente. Pódese distinguir entre a linguaxe da máquina e a orientada ó problema. A primeira non é transferíbel a outro computador, pero posúe a vantaxe da abreviación considerábel de tempo ó realizar as operacións. Se se emprega unha linguaxe orientada ó problema, pode resolverse en calquera computador compatíbel, directamente ou tras lixeiras adaptacións, e non é preciso un coñecemento detallado do computador; non obstante, ten como inconvenientes o prolongado tempo requirido e a dificultade de enumerar unha serie de problemas non numéricos.
 • linguaxe de programación
programming language
Trasnada 12.0 substantivo Liña que describe o límite exterior dun corpo ou dun obxecto.
 • contorno
outline
Trasnada 12.0 substantivo Transdutor que converte a enerxía eléctrica en enerxía acústica. Realiza o proceso contrario ao micrófono, e, de feito, os principais tipos de altofalantes baséanse na forma de funcionamento dos micrófonos.
 • altofalante
 • altoparlante altavoz
speaker loudspeaker
Trasnada 12.0 substantivo máquina que realiza cálculos e controla operacións expresadas en termos lóxicos e numéricos. O computador é un sistema dixital con tecnoloxía microelectrónica, capaz de procesar datos a partir dun grupo de instrucións denominado programa. A estrutura básica dun computador inclúe microprocesador (CPU), memoria e dispositivos de entrada/salida (E/S), xunto ós buses que permiten a comunicación entre eles. En resumo, o computador é unha dualidade entre hardware (parte física) tal como: o monitor, o teclado e o disco duro, e software (parte lóxica), que interactúan entre si para unha determinada función. A característica principal que os distingue doutros dispositivos similares, coma unha calculadora non programábel, é que pode realizar tarefas moi diversas cargando distintos programas na memoria para que o procesador os execute, realizando así funcións moi diversas.
 • computador
 • computadora ordenador
computer
Trasnada 12.0 un computador persoal pensada para colocarse de xeito permanente nun escritorio, aínda que pode trasladarse. Computador de escritorio fai referencia a un tipo concreto de computador, basicamente para distinguirse dos portátiles, os servidores, as PDAs ou os grandes mainframes. Caracterízanse xeralmente por seren máis personalizábeis que os portátiles no que ao hardware se refire. Os computadors de escritorio están dispoñíbeis en modelos dende as altas torres ata modelos de tamaño reducido que poden situarse tras dos monitores LCD. Nese sentido, o termo "escritorio" fai referencia especificamente a unha orientada horizontalmente, normalmente pensada para levar o monitor enriba e así aforrar espazo no escritorio.
 • computador de escritorio
desktop computer
Trasnada 12.0 substantivo pequeno computador persoal móbil, que pesa normalmente entre 1 e 3 quilogramos. Os portátiles son capaces de realizar a maior parte das tarefas que realizan os computadores de escritorio, coa vantaxe da mobilidade.
 • portátil
laptop laptop computer
Trasnada 12.0 substantivo A tablet computer, or a tablet, is a mobile computer, larger than a mobile phone or personal digital assistant, integrated into a flat touch screen and primarily operated by touching the screen rather than using a physical keyboard. It often uses an onscreen virtual keyboard, a passive stylus pen, or a digital pen.
 • tableta
tablet tablet computer
Trasnada 12.0 substantivo Parte que limita unha superficie ou en que remata un obxecto.
 • bordo
 • borde marxe beira moldura contorno límite marco lado aresta costura
border
Trasnada 12.0 substantivo Xeografía Límite entre dous territorios diferentes, tantos xeográficos como políticos.
 • fronteira
border
Trasnada 12.0 parte do computador onde se almacena información. É unha memoria non-volátil, xa que a información non se perde cando o computador se desliga (non confundir con memoria RAM). O disco ríxido é un sistema lacrado que contén un ou máis discos de metal, chamados pratos, que xiran a gran velocidade. Estes son recubertos de material con propiedades magnéticas, onde se gravan os datos en forma de círculos concéntricos, coñecidos como pistas. As pistas estrutúranse arredor do anel central do prato e son accedidas por medio de cabezas de lectura e escritura. O disco consta de varias cabezas de lectura e escritura (unha por cada superficie), que se moven simultaneamente para acceder a distintas zonas dos pratos. A velocidade coa que xiran os pratos é suficiente para que se orixine unha corrente de aire que evita que as cabezas toquen os pratos. Nel normalmente gravamos datos (información) e a partir del lanzamos e executamos os nosos programas máis usados. Este sistema é necesario porque o contido da memoria RAM se borra cando o computador é desligado. Desta forma, da próxima vez en que o computador for ligado, podemos executar novamente programas e cargar arquivos que conteñen os datos. O disco ríxido chámase tamén memoria masiva ou memoria secundaria. Nos sistemas operativos máis recentes, o disco ríxido utilízase tamén para expandir a memoria RAM, a través da xestión de memoria virtual.
 • disco duro
 • disco ríxido
hard disk harddisk hard drive
Trasnada 12.0 verbo Empezar a funcionar un computador, cargando o sistema operativo e executando as accións incluídos no seu proceso de inicio
 • arrancar
 • arrincar
boot start
Trasnada 12.0 verbo Facer que un computador acendido se apague e se volva acender, executando polo tanto todas as accións incluídas no proceso de carga e inicio do sistema operativo
 • rearrancar
reboot restart
Trasnada 12.0 verbo Iniciar de novo algo, por exemplo un proceso. Isto non é o mesmo que rearrancar un computador.
 • reiniciar
restart
Trasnada 12.0 An action not reaching its expected succesful end due to some issue.
 • produciuse un erro ao [acción]
 • fallo ao [acción] fallou ao [acción] non se puido [acción] houbo un erro ao [acción]
error fail fail to
Trasnada 12.0 Not being possible to [do something].
 • non foi posíbel [facer algo]
 • non é posíbel [facer algo]
 • non se puido [facer algo] non se pode [facer algo]
can’t can't cannot couldn’t couldn't could not unable to
Trasnada 13.0
 • a piques de
 • a punto de
about to
Trasnada 13.0 verbo
 • engadir
 • adicionar añadir agregar
add
Trasnada 13.0 substantivo
 • conta
account
Trasnada 13.0 substantivo
 • enderezo
 • dirección direción
address
Trasnada 13.0 verbo
 • aliñar
 • alinear
align
Trasnada 13.0 verbo
 • centrar
 • aliñar no centro aliñar ao centro aliñar centralmente
align center
Trasnada 13.0 substantivo
 • aliñamento
 • aliñación
alignment
Trasnada 13.0 substantivo
 • aparencia
 • apariencia aspecto
appearance
Trasnada 13.0 substantivo
 • matriz
 • array vector
array
Trasnada 13.0 substantivo
 • frecha
 • flecha
arrow
Trasnada 13.0 verbo
 • asignar
assign
Trasnada 13.0 substantivo
 • asignación
assignment
Trasnada 13.0 substantivo
 • atributo
 • característica
attribute
Trasnada 13.0 substantivo
 • fondo
background
Trasnada 13.0 substantivo
 • mapa de bits
bitmap
Trasnada 13.0 substantivo
 • banda larga
 • banda ampla banda ancha
broadband broad band
Trasnada 13.0 verbo Internet
 • navegar
browse
Trasnada 13.0 substantivo Internet
 • navegador
 • navegador web
browser web browser
Trasnada 13.0 substantivo
 • botón
button
Trasnada 13.0 substantivo
 • caché
cache
Trasnada 13.0 substantivo
 • lenzo
 • área de debuxo
canvas
Trasnada 13.0 substantivo
 • cela
 • celda
cell
Trasnada 13.0 substantivo
 • centro
center centre
Trasnada 13.0 verbo
 • centrar
center centre
Trasnada 13.0 substantivo
 • canle
 • canal
channel
Trasnada 13.0 verbo
 • premer en [algo]
 • premer
 • calcar facer clic facer click clicar pulsar oprimir
click
Trasnada 13.0 substantivo
 • cliente
client
Trasnada 13.0 substantivo
 • servidor
server
Trasnada 13.0 substantivo
 • reloxo
 • reloxio
clock
Trasnada 13.0 substantivo
 • cursor
cursor
Trasnada 13.0 substantivo
 • disco
disc disk
Trasnada 13.0 substantivo
 • borrador
 • esbozo bosquexo
draft
Trasnada 13.0 verbo
 • arrastrar
drag
Trasnada 13.0 verbo
 • arrastrar e soltar
 • arrastrar e deixar
drag & drop drag and drop
Trasnada 13.0 verbo
 • debuxar
 • dibuxar
draw
Trasnada 13.0 substantivo
 • debuxo
 • dibuxo
drawing
Trasnada 13.0 verbo
 • soltar
 • deixar
drop
Trasnada 13.0 substantivo
 • editor
editor
Trasnada 13.0 substantivo
 • emoticona
 • emoticón emoticon cariña icona de emoción
emoticon
Trasnada 13.0 verbo
 • executar
 • correr lanzar iniciar
execute run
Trasnada 13.0 substantivo
 • execución
execution run
Trasnada 13.0 substantivo
 • campo
field
Trasnada 13.0 substantivo
 • sistema de ficheiros
 • sistema de arquivos
file system filesystem
Trasnada 13.0 substantivo
 • foro
forum
Trasnada 13.0 substantivo
 • pasarela
 • gateway porta de enlace
gateway
Trasnada 13.0 substantivo
 • axuda
help
Trasnada 13.0 verbo
 • axudar
help
Trasnada 23.0 substantivo Espazo que permite a unha persoa interactuar con software mediante elementos visuais.
 • interface
 • interface gráfica
 • GUI
 • UI
front end front-end frontend graphical user interface graphical view graphical front end graphical front-end graphical frontend GUI UI
Trasnada 23.0 substantivo Elemento de visualización ou interacción dunha interface gráfica.
 • control
 • trebello
control graphical control element graphical widget user-interface component widget
Trasnada 23.0 substantivo Control que introduce un espazo de separación entre controis ou grupos de controis.
 • espazador
spacer separator
Trasnada 23.0 substantivo Espazo que impide que se separen as palabras.
 • espazo irrompíbel
nbsp no-break space non-breaking space nonbreaking space
Trasnada 23.0 substantivo Guión que impide que se separen as palabras que une.
 • guión irrompíbel
no-break hyphen non-breaking hyphen nonbreaking hyphen
Trasnada 23.0 substantivo Separador visual estático entre grupos de controis. Por exemplo, unha liña que separa grupos de entradas relacionadas nun menú, ou grupos de botóns nunha «toolbar».
 • liña
line separator
Trasnada 23.0 substantivo Divisor visual, que normalmente se pode mover, entre grupos de controis. Por exemplo, unha separación entre dúas vistas que se pode mover para ampliar unha vista reducindo a outra.
 • divisor
separator splitter
Trasnada 23.0 substantivo Nunha vista con varias páxinas, que só mostra unha páxina de cada vez, e que permite acceder a outras páxinas mediante unha barra de botóns, «tab» é o conxunto formado por un botón e a súa páxina.
 • lapela
 • separador
separator tab
Trasnada 23.0 substantivo Barra na que están os botóns de «tab» nunha vista de «tabs».
 • barra de lapelas
tab bar tabs bar tabbar tabstrip
Trasnada 23.0 substantivo Diálogo que permite completar un proceso por pasos mediante varias páxinas.
 • asistente
assistant assistant dialog wizard
Trasnada 23.0 substantivo Organización de información en filas e columnas.
 • táboa
grid table
Trasnada 23.0 substantivo Estrutura con eixes que se cruzan para organizar elementos como bloques de texto ou imaxes.
 • grade
grid
Trasnada 23.0 substantivo Referencia visual de liñas horizontais e verticais perpendiculares.
 • grade
grid
Trasnada 23.0 substantivo Barra que permite abrir menús.
 • barra de menú
menu bar
Trasnada 23.0 substantivo Barra que contén distintos tipos de controis.
 • barra de ferramentas
tool bar toolbar tools bar
Trasnada 23.0 substantivo Barra de controis para un fin indicado (p. ex. «navigation toolbar»).
 • barra de […]
[…] tool bar […] toolbar […] tools bar
Trasnada 23.0 substantivo Barra cunha asa que permite desprazar o contido dunha vista nunha dirección.
 • barra de desprazamento
 • barra de deslizamento
scroll bar scrollbar
Trasnada 23.0 substantivo Zona de información de estado, xeralmente na parte inferior dunha xanela.
 • barra de estado
status bar statusbar
Trasnada 23.0 substantivo Indicación visual que aparece cando se activa unha «checkbox», «radio button», ou un control similar.
 • marca
check mark flag mark tick
Trasnada 23.0 substantivo Texto nunha interface. Por exemplo, o texto dentro dun botón, antes dunha caixa de texto, ou ao carón dunha caixa para marcar.
 • etiqueta
label static text control text label
Trasnada 23.0 substantivo Globo que fornece información ou opcións dependentes do contexto. Péchase premendo fóra del, premendo Esc, ou similar.
 • xanela emerxente
popover
Trasnada 23.0 adxectivo [Control] que fornece información ou opcións dependentes do contexto. Péchase premendo fóra del, premendo Esc, ou similar.
 • emerxente
popover
Trasnada 23.0 substantivo Caixa para escribir texto.
 • caixa de texto
text box text entry text entry box text entry widget text field text input textbox
Trasnada 23.0 substantivo Barra de controis que se amosa a un lado da xanela dunha aplicación.
 • barra lateral
sidebar
Trasnada 23.0 substantivo Agrupación visual de controis relacionados.
 • marco
fieldset frame group box static box
Trasnada 23.0 substantivo Control que amosa unha vista xerárquica de información.
 • vista en árbore
tree list tree view
Trasnada 23.0 substantivo Barra que indica o progreso dunha operación.
 • barra de progreso
progress bar
Trasnada 23.0 substantivo Barra de diálogo que adoita aparecer como unha extensión temporal dunha «toolbar» existente.
 • barra de información
info bar infobar information bar
substantivo
 • atallo
 • atallo de teclado
accelerator
verbo
 • engadir
 • agregar
 • amecer
add on
substantivo
 • alcume
 • alcuño
 • sobrenome
 • alias
alias
verbo
 • asignar
allocate
verbo
 • autenticar
 • autentificar
authenticate
substantivo
 • autenticación
 • autentificación
authentication
substantivo
 • eixe
axis
substantivo
 • copia de seguranza
 • backup
backup
verbo
 • facer copia de seguranza
 • facer unha copia de seguranza
backup
verbo
 • excluír
 • inhabilitar
 • recusar
 • vedar
ban
substantivo
 • cartel
 • cartel publicitario
banner
substantivo
 • liña base dos caracteres
baseline
substantivo
 • campá
bell
verbo
 • asociar
bind
substantivo
 • asociación
 • asignación
 • atallo
 • atallo de teclado
binding
substantivo
 • taxa de bits
bitrate bit rate
verbo Repositorios
 • responsabilizar
 • atribuír a autoría
 • culpar
blame
verbo
 • pestanexar (recomendado)
 • palpebrexar
 • escintilar
blink
substantivo
 • bloque
block
substantivo
 • blogue
 • bitácora
blog
verbo
 • desenfocar
 • esvaecer
blur
adxectivo
 • grosa
 • negra
bold
substantivo
 • cargador de arrinque
 • cargador de inicio
 • xestor de arrinque
 • xestor de inicio
bootloader
substantivo
 • robot
bot
substantivo
 • punto de interrupción
 • punto de parada
breakpoint
verbo
 • buscar
 • procurar
 • examinar
 • navegar
 • explorar
browse
verbo
 • navegador
 • explorador
browser
substantivo
 • imaxe persoal
buddy icon
substantivo
 • colega
 • amigo
buddy
verbo
 • incorporar
build-in
verbo Desenvolvemento
 • compilar
build
verbo Desenvolvemento; xeral
 • construír
build
verbo Procesamento de información
 • xerar
build
substantivo
 • incorporado
built-in
substantivo
 • byte
 • octeto
byte
substantivo
 • axenda
 • calendario
calendar
substantivo
 • tarxeta
 • placa
card
substantivo
 • acento circunflexo
caret
substantivo
 • cursor
 • punto de inserción
 • sinal de inserción
caret
substantivo
 • xogo de caracteres
charset
substantivo Gui
 • subxanela
 • subfiestra
childframe
verbo
 • escoller
 • elixir
choose
substantivo
 • subtítulos opcionais
closed captioning
substantivo
 • clúster
 • bloque
cluster
substantivo
 • columna
column
substantivo
 • completado
completion
substantivo
 • conectador
connector
substantivo
 • control
control
verbo
 • converter
convert
substantivo
 • ficheiro core
core file
substantivo
 • cifrado
 • criptografía
cryptography
verbo
 • personalizar
customize
substantivo
 • daemon
daemon
substantivo
 • depuración
 • debug
debug
verbo
 • depurar
debug
adxectivo
 • por defecto
 • por omisión
 • predeterminado
 • predefinido
default
substantivo
 • predefinición
default
verbo
 • entregar
 • enviar
deliver
verbo
 • deseleccionar
deselect
substantivo
 • escritorio
desktop
substantivo
 • directorio
directory
verbo
 • amosar
 • mostrar
 • escribir
 • visualizar
display
substantivo
 • pantalla
 • visualización
 • display
display
verbo
 • acoplar
dock
verbo
 • envorcar
dump
substantivo
 • correo-e
 • correo electrónico
 • e-mail
e-mail
substantivo
 • beira
 • límite
 • bordo
edge
substantivo Procesamento de imaxe
 • elevar
emboss
substantivo Procesamento de imaxe
 • relevo
 • elevación
emboss
verbo
 • caducar
expire
substantivo
 • partición estendida
extended partition
adxectivo
 • de reserva
 • de emerxencia
fallback
substantivo
 • erro moi grave
 • erro fatal
fatal error
substantivo
 • icona de páxina
favicon
substantivo
 • funcionalidade
 • característica
 • capacidade
 • función
feature
verbo
 • encher
 • completar
fill
substantivo
 • recheo
fill
substantivo
 • flag
 • bandeira
 • marca
 • sinalador
 • indicador
flag
substantivo
 • cartafol
 • pasta
folder
substantivo
 • primeiro plano
foreground
verbo
 • formatar
 • dar formato
format
substantivo
 • formato
format
substantivo
 • fotograma
 • marco
frame
adxectivo
 • simpático
 • acolledor
friendly
substantivo
 • pantalla completa
full screen
substantivo
 • aceno
 • xesto
gesture
substantivo
 • papel brillante
glossy paper
substantivo
 • símbolo
 • glifo
glyph
substantivo
 • liña-guía
guideline
substantivo
 • liñas mestras
 • directivas
 • normativa
 • orientacións
 • liñas-guía
guidelines
verbo
 • manexar
 • xestionar
handle
substantivo
 • manexador
 • xestor
handler
substantivo
 • cabeceira
 • cabeza
head
verbo
 • agochar
 • esconder
 • ocultar
hide
substantivo
 • máquina
 • servidor
host
 • sen embargo
 • non obstante
 • en troques
 • aínda así
however
substantivo Hardware; redes
 • concentrador
hub
verbo
 • iconificar
iconify
substantivo
 • caixa de correo
inbox
substantivo
 • polgada
inch
adxectivo
 • entrante
incoming
substantivo
 • sangría
indentation
verbo
 • sangrar
indent
substantivo
 • indexador
 • catalogador
 • rexistrador
indexer
substantivo
 • inode
 • inodo
inode
verbo
 • inverter
invert
adxectivo
 • cursiva
italic
substantivo
 • sistema de ficheiros transaccional
journaling filesystem
verbo
 • xustificar
justify
substantivo
 • kernel
 • núcleo
kernel
substantivo
 • kerning
kerning
substantivo
 • atallo de teclado
 • asignación de teclas
key binding
substantivo
 • mapa de teclado
keymap
substantivo
 • chaveiro
keyring
verbo Redes; irc
 • expulsar e vedar
 • desterrar
kickban
verbo
 • etiquetar
 • marcar
label
substantivo
 • capa
 • nivel
layer
substantivo
 • disposición
 • formato
layout
substantivo
 • liña directriz
leader line
substantivo
 • liña
line
verbo
 • ligar
 • enlazar
link
substantivo
 • ligazón
 • enlace
link
substantivo
 • carga
load
verbo
 • cargar
load
substantivo
 • ficheiro de rexistro
 • rexistro
 • ficheiro de log
 • log
log file
substantivo
 • aparencia e comportamento
 • look and feel
look and feel
substantivo
 • caixa de correo
mailbox
substantivo
 • correo
 • mensaxe
mail
verbo
 • enviar
 • enviar unha mensaxe
mail
substantivo
 • xestor
manager
verbo
 • xestionar
manage
verbo
 • relacionar
 • trazar
map
substantivo
 • relación
map
substantivo
 • marxe
margin
substantivo
 • mestre
 • master
master
verbo
 • maximizar
maximize
substantivo
 • reprodutor multimedia
media player
substantivo
 • soporte
 • soportes
media
substantivo
 • mensaxe
message
substantivo Minaría de datos
 • analista
 • extractor
 • extractor de coñecemento
miner
substantivo
 • mineiro
miner
verbo
 • minimizar
minimize
substantivo
 • mesturador
mixer
substantivo Xeral; gui
 • maqueta
 • prototipo
mock up
substantivo
 • monitor
monitor
verbo
 • monitorizar
monitor
substantivo
 • punto de montaxe
mount point
verbo
 • montar
mount
substantivo
 • espazo de nomes
namespace
substantivo
 • novas
news
substantivo
 • alcume
 • sobrenome
 • nick
nick
substantivo
 • nodo
node
verbo Redes; irc
 • caer
 • atacar
nuke
substantivo
 • desprazamento
 • offset
offset
verbo
 • aceptar
 • ok
ok
substantivo
 • sistema operativo
operating system
substantivo
 • orde
order
verbo
 • solicitar
 • pedir
order
adxectivo
 • saínte
outgoing
verbo
 • amosar
 • visualizar
 • mostrar
 • escribir
output
substantivo
 • saída
output
substantivo Imaxe e son
 • marxe de seguridade
 • sobrescaneo
 • overscan
overscan
verbo
 • sobrescribir
overwrite
verbo
 • empaquetar
package
substantivo
 • paquete
package
substantivo
 • paquete
packet
substantivo
 • panel
 • cadro
panel
substantivo
 • parágrafo
paragraph
verbo
 • analizar
 • procesar
 • interpretar
parse
substantivo
 • analizador
 • analizador sintáctico
 • procesador
 • intérprete
parser
verbo
 • particionar
partition
substantivo
 • partición
partition
substantivo
 • parceiro
peer
substantivo
 • porcentaxe
percentage
substantivo
 • rendemento
performance
substantivo
 • punto
 • píxel
pixel
substantivo
 • reprodutor
player
verbo
 • reproducir
 • tocar
play
substantivo
 • gráfica
plot
verbo
 • trazar
 • representar
 • debuxar
plot
substantivo
 • punteiro
 • apuntador
pointer
substantivo
 • porto
 • porta
port
substantivo
 • preferencias
preferences
verbo
 • previsualizar
preview
substantivo
 • vista previa
preview
 • versión para imprimir
 • formato para imprimir
printer friendly
verbo
 • imprimir
 • amosar
 • mostrar
 • visualizar
 • escribir
print
substantivo
 • intimidade
privacy
substantivo
 • propiedades
properties
substantivo
 • proxy
proxy
substantivo
 • consulta
 • petición
query
verbo
 • consultar
query
substantivo
 • cola
 • fila
queue
substantivo
 • taxa
rate
substantivo
 • destinatario
recipient
verbo
 • gravar
record
substantivo
 • rexistro
record
verbo
 • refrescar
 • actualizar
refresh
verbo
 • rexeitar
refuse
substantivo
 • expresión regular
 • expr.reg
regexp
substantivo
 • versión
 • edición
release
verbo
 • representar
 • debuxar
 • producir
render
verbo
 • repetir
 • reproducir
replay
verbo
 • requirir
require
verbo
 • restablecer
 • reiniciar
reset
verbo
 • inverter
reverse
verbo
 • recuperar
 • reverter
revert
Gui
 • aceno cos botóns
rocker gesture
substantivo
 • router
 • encamiñador
router
substantivo
 • ringleira
 • fileira
 • fila
row
substantivo
 • frecuencia de mostraxe
sample frecuency
substantivo
 • frecuencia de mostraxe
sample rate
substantivo
 • mostra
sample
substantivo
 • mostraxe
sampling
verbo
 • gardar
 • salvar
 • gravar
save
verbo
 • examinar
 • explorar
scan
substantivo
 • pantalla
screen
substantivo
 • salvapantallas
screensaver
substantivo
 • script
script
substantivo
 • índice
script
verbo
 • ir á posición
 • localizar
seek
substantivo
 • segmento
 • sector
segment
substantivo
 • selector
selector
verbo
 • seleccionar
 • escoller
select
verbo
 • establecer
 • poñer
set
substantivo
 • parámetros
 • configuración
 • configuracións
 • propiedades
 • preferencias
 • opcións
settings
Gui
 • aceno co rato
shape gesture
verbo
 • compartir
share
substantivo
 • recurso
 • compartimento
share
substantivo
 • compartimento
sharing
verbo
 • amosar
 • mostrar
show
substantivo Privacidade; xeral
 • dilacerador
 • eliminador
 • picotador
shredder
verbo Privacidade; documentos; xeral
 • destruír
 • picotar
 • dilacerar
shred
verbo Privacidade; documentos
 • inutilizar
shred
substantivo
 • sinal
signal
substantivo
 • sinatura
signature
verbo
 • omitir
 • saltar
 • ignorar
skip
substantivo
 • rañura
 • oco
slot
substantivo
 • socket
socket
verbo
 • ordenar
sort
substantivo
 • código fonte
 • fontes
source source code
substantivo
 • ortografía
spelling
adxectivo
 • independente
standalone
adxectivo
 • estándar
 • normativo
standard
substantivo
 • estándar
 • norma
standard
verbo
 • estandarizar
 • normalizar
standardize
verbo
 • iniciar
 • executar
start
substantivo
 • inicio
startup
substantivo
 • paso
 • nivel
step
verbo
 • deter
 • parar
stop
substantivo
 • parada
 • fase
stop
adxectivo
 • riscado
strikeout
substantivo
 • intercambio
 • espacio de intercambio
 • swap
swap
substantivo
 • paleta de mostras
swatches palette
substantivo
 • etiqueta
 • marca
tag
substantivo
 • patrón
 • modelo
template
substantivo
 • data e hora
 • marca de data e hora
 • marca de tempo
 • selo de data e hora
time stamp
verbo
 • marcar a data e hora
 • marcar o tempo
 • selar a cada e hora
time stamp
substantivo
 • tempo de expiración
 • tempo de espera
 • tempo de vencemento
 • tempo esgotado
 • timeout
timeout
substantivo
 • ferramenta
 • utilidade
tool
substantivo
 • tooltip
tooltip
verbo
 • trazar
 • calcar
 • seguir
 • delinear
 • vectorizar
trace
substantivo
 • colector do lixo
trashcan
substantivo
 • lixo
 • papeleira
 • colector do lixo
trash
verbo
 • acender
 • prender
turn on
verbo
 • subliñar
underline
verbo
 • desligar
unlink
substantivo
 • URL
url
substantivo
 • uso
usage
 • fácil de usar
 • de manexo simple
user friendly
substantivo
 • utilidade
utility
substantivo
 • visualizador
 • visor
viewer
substantivo
 • vista
view
verbo
 • visualizar
 • ver
view
substantivo
 • volume
volume
verbo
 • agardar
 • esperar
wait
substantivo
 • anchura
 • largura
 • ancho
width
adxectivo
 • sen fíos
wireless
substantivo
 • asistente
wizard
verbo
 • dividir a liña
 • axustar as palabras
word wrap
substantivo
 • área de traballo
 • espazo de traballo
 • escritorio
workspace
substantivo
 • procura cíclica
 • procura circular
wrap search
verbo
 • procurar ciclicamente
wrap search
verbo
 • partir
 • dividir
 • envolver
wrap
substantivo
 • ampliación
zoom